Klager

 

Klagemuligheder som klient

Alle medlemmer i Dansk Psykoterapeutforening skal følge foreningens etiske regelsæt. Overholder medlemmerne ikke reglerne, er der som klient mulighed for at indsende en klage, der behandles af foreningens etikudvalg.

Eventuelle klager over et medlem vil blive behandlet i Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg med udgangspunkt i de etiske regler.

Selve klagen skal sendes til Dansk Psykoterapeutforenings sekretariat på mail til kontakt@dpfo.dk

Læs mere om proceduren og retningslinjerne for klager her:

 

Hvis der bliver klaget over dig til etikudvalget

Hvis der klages over dig til foreningens etikudvalg, vil du i første omgang modtage orientering om
dette, kopi af klageskriftet, foreningens etikregler, orientering om etikudvalgets klageprocedure
samt nærværende skrivelse.

Al skriftlig kommunikation i en etiksag foregår via foreningens sekretariat. Din sag behandles af en
arbejdsgruppe på 2-3 medlemmer af etikudvalget, som også er dine kontaktpersoner. Sagens
afgørelse træffes af et samlet etikudvalg.

 

Ankenævn

Hvis du vil klage over etikudvalgets afgørelse, kan du sende din klage til foreningens ankenævn på: ankenaevn@dpfo.dk

 

Læs mere:

 

Læs også: