Kognitiv adfærdsterapi

Psykiateren Aron T. Beck (f. 1921) formede principperne bag kognitiv adfærdsterapi. 

I kognitiv adfærdsterapi har man fokus på sammenhængen mellem de tanker, vi gør os, de følelser vi har, fysiske reaktioner og den måde, vi handler på. Tanker og handlinger er således i centrum i terapien – deraf navnet kognitiv adfærdsterapi.

Terapiformen har fokus på, hvordan selvkritiske og negative tanker påvirker vores liv. Man kan opnå en indsigt i, hvilke tanker og handlinger, der holder udfordringerne ved lige og en forståelse for, hvordan ens følelser kan ændre sig, når man tænker og handler anderledes.

Kognitiv terapi er ofte gavnligt for personer, der har relationelle problemer eller symptomer på angst, depression, lavt selvværd, stress og PTSD.

Hvad er kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv terapi beror på den antagelse, at vi livet igennem opbygger såkaldte kognitive skemaer. Disse skemaer er et udtryk for de bevidste eller ubevidste erfaringer, vi har gjort os både hvad angår viden om verden, personlige oplevelser og følelser. Tilsammen udgør disse erfaringer grundlaget for, hvordan vi tænker, hvordan vi opfatter os selv og vores omgivelser, og for hvordan vi tolker og reagerer på de ting, vi oplever. Vi reagerer således ud fra vores egne forudsætninger, og vi forstår de situationer, vi står i, ud fra de erfaringer vi har. Vores forskellige erfaringer bevirker, at vi ikke nødvendigvis reagerer ens, selvom situationerne er sammenlignelige.   

Vores følelser er nært forbundet med den betydning, vi tillægger en given oplevelse. Tidlige livserfaringer danner således fundamentet for en række grundlæggende overbevisninger om os selv og verden. Vores grundlæggende overbevisninger kan afføde negative tanker som kan blive en hindring for bedre trivsel. Hvis du står i en situation, du har prøvet før, og som du har dårlige erfaringer med, kan disse overbevisninger føre til det man kalder negative automatiske tanker. Ved at ændre måden du tænker på om en given oplevelse, kan der opstå andre følelser og andre handlemønstre. 

 

Negative automatiske tanker, som præger oplevelsen af en given situation, er altså påvirket af en bestemt måde at tolke virkeligheden på. Tankerne kan opleves som indlysende for en selv, mens de ikke nødvendigvis er det for andre. Du kan f.eks. begå en fejl og føle at du altid fejler, mens andre ikke tillægger det den samme betydning. I så fald vil din forestilling om virkeligheden ikke stemme overens med, hvordan andre oplever den. At konkludere at andre har en negativ opfattelse af noget, du har sagt eller gjort, kan give anledning til unødigt mange bekymringer. Fastholder du de samme tanker og de samme handlemønstre, opstår de samme følelser og fysiske reaktioner. Det kan blive en ond cirkel, hvor du risikerer at fastholde problemet. 

 

Der opstår ikke nødvendigvis en negativ eller positiv følelse på baggrund af en oplevelse. Det er selve tankerne om oplevelsen, som får os til at føle på en bestemt måde. Vores tanker er altså bindeled mellem vores oplevelser og vores følelser. Dermed kan negative faste tankemønstre afstedkomme svære følelser i dit liv.

Hvordan foregår kognitiv adfærdsterapi?

I kognitiv terapi vil et hovedfokus for dig og din terapeut være, at I sammen forsøger at forstå og identificere de udfordringer, som netop du oplever. Kognitiv adfærdsterapi gør dig opmærksom på, hvordan selvkritiske og negative tanker påvirker dit liv. Du kan opnå en indsigt i, hvilke tanker og handlinger, der holder udfordringerne ved lige og en forståelse for, hvordan dine følelser kan ændre sig, når du tænker og handler anderledes. 

 

Terapien giver dig mulighed for at udforske og forholde dig spørgende til dine erfaringer, tanker og dine handlemåder, og derigennem ændre tanker, som du finder uhensigtsmæssige. Dine tidligere oplevelser eller handlinger kan ikke ændres. Men du kan ændre måden, du tænker om dem på og handle anderledes fremadrettet, så negative erfaringer kan træde i baggrunden og skabe rum for nye, positive overbevisninger. Disse forandringer i handle- og tænkemåde vil påvirke, hvilke følelser du har. Hvis du eksempelvis afholder dig fra visse situationer, som giver anledning til bekymring, kan en del af terapien bestå i, at du forsøger at tage del i disse situationer.

 

Ændrede tanke- og handlemønstre kan også påvirke de fysiske reaktioner, du kan have på en situation. Hvis du kan tænke mere rolige tanker om en presset situation, kan du føle dig bedre tilpas i situationen og undgå de fysiske reaktioner såsom hjertebanken, rysten mv.

Kilder