Supervision

Supervision er en lærings- og udviklingssamtale, der har til formål at understøtte den faglige kvalitet i udøvelsen af ens profession.

Supervision anvendes især som faglig udviklingsmetode blandt psykoterapeuter, psykologer, socialrådgivere og andre professioner, der arbejder med menneskelige relationer i deres arbejdsliv.

Supervision er ’eftertankens tid’, der giver den enkelte mulighed for at reflektere over den måde, man agerer på som fagperson og som menneske. Det er nødvendigt, fordi det at arbejde med menneskelige relationer er uforudsigeligt og komplekst. At gå i supervision er med til at styrke ens fagprofessionelle og personlige kompetencer og tilgang til arbejdet med mennesker. Dermed skaber supervision læring, trivsel og nye handlemuligheder.

Praktiserende psykoterapeuter, der er medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening, er forpligtet til at modtage regelmæssig supervision.

Formål med supervision

Formålet med supervision er, at:

  • Give den enkelte mulighed for at ventilere og bearbejde de følelser, som arbejdet med andre mennesker medfører
  • Skabe mulighed for at indoptage relevant viden indenfor eget funktions- og kompetenceområde
  • Give den enkelte mulighed for at reflekterer over fagligt etiske konsekvenser og alternativer. Supervisors opgave er at sikre faglighed og etik.
  • Skabe et tryghedsrum for supervisenten, der åbner for udvikling, udfordring og konstruktive grænseoverskridelser

 

Med udgangspunkt i konkrete oplevelser og udfordringer, som supervisenten står overfor i sit faglige virke, hjælper supervisoren den enkelte med for at få klarhed og overblik over sine ressourcer og svagheder, så de bliver integreret, bevidstgjort og bearbejdet. Supervisoren sørger for, at supervisenten reflekterer over fagligt etiske konsekvenser og alternativer. På den måde er supervisionen med til at udbygge supervisentens faglige bevidsthed og give nye perspektiver og redskaber til at håndtere udfordrende situationer.

Hvordan foregår supervision?

Supervision kan både foregå individuelt og i grupper, fx en kollegagruppe på en arbejdsplads. Supervisionen foregår under ledelse af en supervisor.

Supervision kan foregå på flere måder:

  1. Supervisor kan være til stede under en klientsamtale, hvorefter terapeut superviseres. (Dette kræver selvfølgelig, at klient er indforstået. Denne form ses oftest i undervisningssammenhæng).
  2. Supervision kan foregå individuelt, hvor terapeuten fremlægger sagen for supervisor
  3. Supervision i grupper, hvor deltagerne lærer af hinandens supervision

 

Alle tre metoder har deres styrker og svagheder. Hvis der er mulighed for det, er en kombination at foretrække. Det vil således være muligt for den enkelte at få individuel supervision omkring meget sårbart og følsomme arbejdspunkter – og samtidig have mulighed for gruppesupervision.

Gruppesupervisionen styrker gruppens evne til at støtte og hjælpe hinanden samt træner kollegial feedback på et konstruktivt og etisk grundlag.

Den gode supervision forebygger udbrændthed, skaber en god gruppekultur og højner faglighed og indsigt.

Supervisors opgave og rolle

En supervisors opgave er at stille de spørgsmål, der får den anden til at tænke sig om og undgå at blive forelsket i sine egne ideer og fordomme. Supervisors opgave er at gøre sig selv overflødig og langsomt gennem konfliktorienterede samtaler eller møder at skabe en personlig forandring, udvikling, bevidstgørelse, bearbejdning og stillingtagen hos terapeuten. Supervisor lærer gennem disse samtaler supervisenten metoder til i stadig større omfang selv, eller sammen med kolleger, at kunne bearbejde konflikt- og problemfelter.

 

Supervisor skal være:

  • Støttende: Samtalen bygger på respekt og med udgangspunkt i, at alle altid gør deres bedste. Supervisor skal yde omsorg og opbakning.
  • Inspirerende: Udfordre, kræve, igangsætte og nyskabe. Få supervisenten til at komme videre og gå i dybden. Supervisenten skal bringens til at overveje præmisser og bevæggrunde. Vedkende sig handlemåde og overvej alternativer.
  • Kontrollerende: Supervisionen skal bygge på et fagligt ståsted og en professionel og personlig holdning grundet i uddannelse, erfaring, fagpolitiske regler og etik. Supervisor skal sikre og kontrollere, at fagets etik og regler varetages og udbygges.

Hvem kan supervisere?

At supervisere kræver lang uddannelse, træning og erfaring. Det er vigtigt, at ’kemien’ mellem supervisor, leder og gruppen er i orden. Derfor er det godt at lave et par prøveforløb, hvor man ser hinanden lidt an.

Når der er tale om supervision i en kollegagruppe eller arbejdsplads, kan det være fordelagtigt at supervisor er ekstern. Vedkommende involverer sig ikke følelsesmæssigt på samme måde. Den eksterne supervisor bevarer overblikket, fordi han/hun ikke er en del af feltet og en del af gruppen. Supervisor ser ofte også mange arbejdssteder og har derfor også mange modeller for, hvordan man kan løse problemer.

Supervisor har tavshedspligt.

Supervision blandt medlemmerne af Dansk Psykoterapeutforening

I 2021 foretog vi en medlemsundersøgelse om supervision blandt medlemmerne af foreningen

Hyppighed

51 pct. af psykoterapeuterne modtager supervision en gang om måneden

%

Individuel supervision

28 pct. af psykoterapeuterne modtager individuel supervision

%

Gruppesupervision

27 pct. af psykoterapeuterne modtager supervision i gruppe

%

Kilder: Medlemsundersøgelse om supervision 2021, Dansk Psykoterapeutforening