Børn og unge i terapi

Hvis du som praktiserende psykoterapeut har børn, unge og deres forældre i terapi, er det vigtigt at kende til Forældreansvarsloven.

Forældreansvarsloven blev vedtaget i Folketinget i 2007. Loven beskriver de mange regler og forpligtelser, der knytter sig til forældres genereelle ansvar for deres børns trivsel og udvikling.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nedenstående informationer vedr. forældreansvarsloven, gælder for de af Dansk Psykoterapeutforenings medlemmer, som ikke er omfattet af statslige eller kommunale ansættelser. Psykoterapeuter uden for det statslige og kommunale retssystem befinder sig i en gråzone på mange områder, og på enkelte områder er der nogle klare regler – bl.a. i forældreansvarsloven og loven om tavsheds- og underretningspligt. Det er dog Dansk Psykoterapeutforenings klare anbefaling til alle medlemmer at henholde sig til de retningslinjer og love, der er gældende for statsanerkendte behandlergrupper.

Særligt vigtigt for psykoterapeuter er regler og forpligtelser i forbindelse med forældres skilsmisse og samlivs ophør, da det ofte er i den forbindelse, psykoterapeuter møder børn, unge og deres forældre i praksis.

Det fremgår af lovgivningen, at bopælsforælderen må træffe mange og mere omfattende beslutninger på barnets vegne, som samværsforælderen ikke må, uanset forælderen fælles forældremyndighed.

I praksis har lovgivningen stor betydning for både offentligt- og for privatpraktiserende psykologer, psykoterapeuter og andre behandlere i arbejdet med børn og unge. Der gælder bl.a. følgende:

Behandling hos offentligt ansatte psykologer og behandlere

Når børn er i terapi og behandling hos offentligt ansatte behandlere, kan bopælsforældre beslutte, at barnet henvises til skolepsykolog og eller til børnesagkyndig rådgivning i hhv. kommunalt regi eller i Statsforvaltningen uden samværsforældres samtykke.

Behandling hos privatpraktiserende behandlere

Når børn er i terapi hos privatpraktiserende behandlere, kan bopælsforældre eller samværsforældre ikke alene beslutte, at barnet henvises til eller går i behandling hos privatpraktiserende psykologer, psykoterapeuter eller andre behandlere uden den anden forældres samtykke.

 

Dansk Psykoterapeutforening anbefaler sine medlemmer:

  • Spørg allerede ved henvendelsen ind til forældrenes civile status dvs. om forældremyndighed, hvem der er bopælsforælder og hvem der er samværsforælder.
  • Indhent begge forældremyndighedsindehaveres samtykke, når der er tale om væsentlige forhold omkring barnet, herunder at barnet ønskes i et terapeutisk eller andet behandlingsforløb. Under alle omstændigheder skal der indhentes samtykke hos den ikke-henvendende forældre.
  • Sørg for at der foreligger skriftligt samtykke stilet direkte til den pågældende behandler eller via én af forældrene til behandleren. Skriftlig samtykke er på nuværende tidspunkt ikke et juridisk krav, men anbefales, som dokumentation og beskyttelse af den pågældende behandler i tilfælde af uenighed eller konflikt.

Underretningspligt

Som psykoterapeut i familieretslige sager, kan du blive bekendt med og vidende til alvorlig mistrivsel hos barnet enten i forhold til begge forældre eller den ene forælder. Det kan være konkrete oplysninger eller viden, som vi får fra barnet selv eller fra en forældre. Der kan også være tale om egne klare formodninger og bekymringer for barnets ve og vel. Det er lovpligtigt at handle på dette uanset i hvilken sammenhæng, der er tale om og uanset profession. Der henvises her til lov om Social service § 153 for fagpersoner med skærpet underretningspligt og til § 154 om alle borgeres pligt til at underrette de sociale myndigheder.

 

15-17 åriges selvbestemmelsesret vedr. læge- og psykologbehandling uden forældres samtykke

I følge sundhedslovens § 17 kan unge, der er fyldt 15 år, henvende sig til hospital, læge og aut. psykolog og give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal generelt have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen. Men det fremgår også af sundhedslovens regler, at ovenstående behandlere ud fra tungtvejende hensyn til den unge, kan undlade at informere forældremyndighedens indehaver. Der er tale om en svær balance og afvejning mellem den unges selvbestemmelsesret og i forhold til forældres omsorgspligt.

Der findes ingen lovgivning vedr. de 15 -17 åriges rettigheder omkring valg af behandling hos psykoterapeuter og behandlere uden forældresamtykke medmindre behandlerne er ansat i stat og/eller kommune.

Dansk Psykoterapeutforening anbefaler sine medlemmer at følge de retningslinjer og regler, der er gældende for læger og psykologer mfl. i den offentlige sektor.

Relevante bøger om emnet

Dele børn: Mai Hede Ottosen, Akademisk forlag, 2016

Skilsmissen ABC, Annika Lillelund Fauli og Lene Stephensen, Dansk Psykologisk Forlag, 2016

Spørgsmål til forældreansvarsloven?

Kontakt foreningens Etikrådgivning