Barnets lov

Barnets lov

Den 1. januar 2024 trådte barnets lov i kraft i Danmark, hvilket markerer en vigtig milepæl i beskyttelsen af børns rettigheder og trivsel. Men hvilken betydning har loven for psykoterapeuters arbejde? Læs med og bliv klogere her, hvor jurist og ekspert i børnesager, Bente Adolphsen, giver et overblik over de væsentligste ændringer.

Baggrund for barnets lov

Barnets lov blev til som en del af aftalen ”Børnene Først”, der blev vedtaget af et politisk flertal i 2021. Med barnets lov ønsker regeringen og et bredt flertal i Folketinget at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så de modtager den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv.

Lovens fokus er således på at:

 • Sikre tidlig opdagelse og håndtering af barnets eventuelle behov for støtte.
 • Sikre øget inddragelse af børn i beslutninger, der vedrører dem, og respektere deres ret til at blive hørt.

Hvem skal arbejde med barnets lov?

En lang række fagpersoner, herunder også psykoterapeuter, vil blive berørt af de ændringer, som barnets lov medfører. Ifølge jurist og ekspert i børnesager, Bente Adolphsen, er det især psykoterapeuter, der er ansat eller tilknyttet det offentlige, der bliver direkte berørt af barnets lov.

Men det er også vigtigt, at privatpraktiserende psykoterapeuter kender til loven. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor man kommer i kontakt med børn, unge og familier, der har sager hos kommunen.

Følgende fagpersoner blive berørt af barnets lov – enten direkte eller indirekte:

 • Familierådgivere
 • Socialrådgivere
 • Sundhedsplejersker
 • Pædagoger
 • Lærere
 • Familieplejekonsulenter
 • Tilsynskonsulenter
 • Andre, der fx arbejder mad familier eller voksne, der har børn

Hvad er det nye i barnets lov?

Med barnets lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets muligheder for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes.

Barnets lov giver barnet ret til inddragelse, så det får så meget medindflydelse på sit eget liv som muligt. Med barnets lov har kommunen med andre ord pligt til at inddrage barnets perspektiv. Alle, der arbejder med børn skal imidlertid sørge for, at barnet bliver set og hørt og anerkendt som et selvstændigt væsen. Særligt barnets ret og rettigheder kommer således til at være et gennemgående træk i alle bestemmelser

- siger Bente Adolphsen, jurist og ekspert i børnesager

Barnets lov erstatter den del af serviceloven, der omhandler alle former for hjælp og støtte til børn og unge, herunder behov for særlig støtte som følge af sociale udfordringer eller nedsat funktionsevne. Der er dog nye tilføjelser, som det er godt at kende til.

Jurist og ekspert i børnesager, Bente Adolphsen giver her et overblik over de vigtigste temaer i loven:

Barnets rettigheder
Screening
Støttende indsatser
Forældrepålæg
Særlige nye rettigheder for barnet
Anbringelse
Det ufødte barn
Adoption

Hvordan overholder man barnets lov i praksis?

Er du som psykoterapeut ansat i det offentlige, fx i en kommune, vil du blive opdateret om bestemmelserne i barnets lov via din arbejdsplads.

Er du privatpraktiserende psykoterapeut er det en god idé at kende til lovgivningen på et overordnet plan. Særligt hvis du arbejder med børn og familier.

Kilder

 • Bente Adolphsen, jurist og ekspert i børnesager