NLP psykoterapi

NLP psykoterapi er en terapiform hvor psykoterapeuten benytter NLP som metode og hviler på NLP's teoretiske grundlag. 

NLP er anvendt psykologi. NLP kan betragtes som syntesen af det sidste århundredes psykoterapeutiske retninger. NLP har en veludbygget værktøjskasse med effektive kommunikations- og forandringsværktøjer. NLP stammer fra modelindlæring af succesfuld psykoterapi og er også nyttig i mange andre sammenhænge, eksempelvis inden for ledelse og formidling. Der er forskel på den måde NLP anvendes på i det psykoterapeutiske domæne og i erhvervslivet. 

NLP står for Neuro Lingvitisk Progammering, hvilket kan oversættes til: 

 • Neuro: Hvad er det vi sanser (ser, hører, føler, smager og lugter)?
 • Lingivstisk: Hvad er det vi sprogligt fortæller os selv om det vi sanser?
 • Programmering: Hvad er vi ud fra disse fortællinger ”programmeret” til at føle og gøre?                    

Et givent problem hos en klient kan stamme fra både sansebetoning (fokus), de indre fortællinger (narrativet) og den grundlæggende - ofte ubevidste - handlingsmatrix, som det udløser. 

Hvor stammer NLP fra?

NLP opstod i 1970´erne på University of California, Santa Cruz, hvor den filosofi- og psykologistuderende Richard Bandler mødte sprogprofessoren John Grinder, der ud over at have en ph.d. i sprogvidenskab også havde en kandidatgrad i psykologi. Richard Bandler var også gestaltterapeut.  

Kombinationen af sprogvidenskab og psykologi førte til grundige studier af de sproglige strukturer i succesfuld psykoterapi. Inspireret af bl.a Gregory Bateson, der ofte forelæste på universitetet, begyndte Grinder og Bandler at studere primært tre store navne inden for psykoterapi. Fritz Perls (grundlæggeren af gestaltterapien), Virginia Satir (uddannet i socialvidenskab og anerkendt familieterapeut) og Milton Erickson (psykiater og psykoterapeut). På baggrund af grundige studier af disse rollemodeller, blev der udviklet en række kommunikative modeller og metoder som NLP psykoterapeuter til stadighed med udbytte benytter sig af.  

Teoretisk grundlag

Gestaltpsykologien ligger til grund for NLP. Eksistentialisme, strukturalisme, konstruktivisme og kybernetik er metateorierne som NLP er baseret på og NLP har en fænomenologisk tilgang.


Hvordan arbejder terapeuten med NLP psykoterapi?

NLP psykoterapeuten sætter sin egen mening og egen baggrund til side. Terapeutens udgangspunkt er at skabe og bevare kontakt og tillid, møde klienten hvor klienten er, og tage ansvar for den terapeutiske proces. Terapeuten vil være optaget af, hvordan klienten har ”konstrueret” sin problematik. Gennem processen med at undersøge problemets historie og positive intension. Den positive intension er central i NLP da alle tanker, følelser og handlinger hjælper klienten med at opnå eller undgå noget. I processen får klienten en dybere forståelse og større erkendelse af problemet og årsagerne. Terapeuten vil derpå vende fokus mod den ønskede tilstand – hvad vil klienten gerne i stedet for, og vil det opfylde eller erstatte det, som klienten fik ud af at have problemet?

Når problemet er undersøgt, kan terapeuten vælge forskellige modeller og metoder for at hjælpe klienten hen mod den ønskede tilstand. 

I NLP psykoterapi er der høj grad af fokus på verbal og nonverbal kommunikation (ord, tonalitet, krop) samt sproget og sprogets betoning. Der bliver der i udstrakt grad gjort brug af metaforer f.eks. i form af arbejde med symboler og fortællinger. Der bliver anvendt processer til håndtering af følelser, tanker, kroppen og adfærden. Der arbejdes med værdier og med overbevisninger samt redskaber til fokus, fokusskift og perspektivering. 

Der arbejdes i NLP ofte med tidslinjer i form af visualiseringer og ”rejser” bagud i tid for at bearbejde og ”modne” personlighedsdele, som metaforisk set er blevet bremset i sin udvikling. 

Ofte benyttes visualiserende oplevelser for at afdække konfliktende personlighedsdele og deres funktion i personligheden. Indadvendthed anvendes bl.a. ved forløsning af emotionelle mønstre og ressourceforstærkning. 

Hvad kan NLP bruges til?  

NLP er en nænsom terapiform, der retter sig mod et bredt udsnit af klienter på individ-, par-, familie- og gruppeniveau. Af problemområder kan nævnes f.eks.:

 • Stress, angst og depression
 • Mobning, spiseforstyrrelser og cutting
 • Krise, sorg og traumer samt udviklingstraumer
 • Eksistentielle temaer som ensomhed, meningsløshed, liv og død
 • Grundkonflikter dannet tidligt i livet og hverdagskonflikter på jobbet og i privatlivet
 • Misbrug og afhængighed
 • Dysfunktionelle par/familier/systemer
 • Motivation og demotivation
 • Skyld og skam
 • Kommunikation, relations-og selvværdsproblematikker
Kilder