Ankenævn

Dansk Psykoterapeutforenings vigtigste opgaver er at sikre en høj kvalitet i det psykoterapeutiske arbejde, at forbedre vilkårene for psykoterapi og psykoterapeuter i Danmark, og at gøre det nemt og trygt for alle at få hjælp fra en veluddannet og erfaren psykoterapeut. Foreningen sikrer, at det psykoterapeutiske arbejdet bliver udført på basis af veldokumenterede metoder samt faglige og etiske standarder. Derfor er det også muligt at klage over Dansk Psykoterapeutforenings medlemmer til Etikudvalget.

  • Ankenævnet er et selvstændigt arbejdende nævn udpeget af Dansk Psykoterapeutforenings bestyrelse.
  • Ankenævnets afgørelser er endelige og kan ikke omgøres.
  • Foreningens bestyrelse udstikker retningslinjer, rammer og beføjelser for Ankenævnet, men gør ikke sin indflydelse gældende i nævnets beslutninger og afgørelser.
  • Medlemmerne udpeges for en periode af 2 år. Evt. udtræden skal ske med en måneds varsel.
  • Bestyrelsen kan afsætte Ankenævnet og/eller enkelte medlemmer.

Ankenævnet er sammensat af i alt 3 personer udpeget af bestyrelsen samt 1 suppleant for hver af disse:

  •  Advokat/jurist
  • En etikkyndig fra foreningen
  • En etikkyndig udefra med omfattende etisk praksiserfaring i denne eller beslægtede faggrupper. 

Kontakt Ankenævnet

Hvis en klagesag til foreningens Etikudvalg medfører kritik, et pålæg eller en indstilling til suspension eller eksklusion, kan indklagede inden 14 dage sende en indsigelse til Dansk Psykoterapeutforenings ankenævn til ankenaevn@dpfo.dk

Klager får mulighed for at klage over procedure, mens indklagede kan klage over både procedure og sagens afgørelse.

Alle sagsakter gives videre til ankenævnet, der tager stilling til sagen og til Etikudvalgets afgørelse. Ankenævnet kan både skærpe og svække Etikudvalgets afgørelse og pålæg. Ankenævnet orienterer klager om, at indklagede har gjort indsigelse i forhold til Etikudvalgets afgørelse og meddeler ligeledes en tidsramme for sagsbehandlingen. Ved endt sagsbehandling orienterer ankenævnet klager og indklagede om afgørelse i sagen. Ligesom Etikudvalg og bestyrelsen orienteres.

Kommissorium

Ankenævnet

Alfred Sköld

Ankenævnet

Niels Thorning Christensen

Ankenævnet