Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år regnet fra sidst afholdte generalforsamling og i perioden mellem 1. februar og 31. marts.

Læs referat af generalforsamlingen 2023

Næste generalforsamling i Dansk Psykoterapeutforening er i marts 2025.

Årsberetning 2023

Læs om året der gik i Dansk Psykoterapeutforening

 

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Beretning om foreningens virksomhed i de forløbne 2 år. I det år der ikke afholdes generalforsamling, udsendes beretning for året til orientering med nyhedsbrev.
 • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. I det år der ikke afholdes generalforsamling, udsendes revideret regnskab til orientering med nyhedsbrev
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen.
 • Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af formand.
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg til uddannelsesudvalget
 • Valg til etikudvalget.
 • Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant.
 • Eventuelt.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Stemmeberettigede er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af dagsorden skal tilsendes medlemmerne med mindst 30 dages varsel for den ordinære og 21 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes i tilfælde af, at en formand går af i utide, hvis der er mere end to måneder til næste ordinære generalforsamling.