Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år regnet fra sidst afholdte generalforsamling og i perioden mellem 1. februar og 31. marts.

Læs referat af generalforsamlingen 2023

Næste generalforsamling i Dansk Psykoterapeutforening er i marts 2025.

Årsberetning 2023

Læs om året der gik i Dansk Psykoterapeutforening

 

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent.
  • Beretning om foreningens virksomhed i de forløbne 2 år.
  • Beretning fra udvalgene
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Godkendelse af budget
  • Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  • Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 60 dage før generalforsamlingen.
  • Valg af formand
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg til uddannelsesudvalget
  • Valg til etikudvalget.
  • Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant.
  • Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen, herunder formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer.
  • Eventuelt.


Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Stemmeberettigede er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal tilsendes medlemmerne med mindst 90 dages varsel for den ordinære og 21 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes i tilfælde af, at en formand går af i utide, hvis der er mere end to måneder til næste ordinære generalforsamling.