Klagebestemmelser og forretningsorden for Etikudvalget

 1. Etikudvalget træffer afgørelser ved stemmeflertal på møder hvor alle medlemmer er indkaldt.
  Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Udvalget er beslutningsdygtigt, når
  mindst tre medlemmer deltager i afstemningen. Er et medlem i længere tid forhindret i at
  deltage i udvalgets arbejde, eller er et medlem inhabil, anmodes bestyrelsen om at udpege et
  ad hoc-medlem. Pågældende behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.
 2. Klager over medlemmers overtrædelse af foreningens etiske regler sendes skriftligt til Dansk
  Psykoterapeutforenings kontor, der videresender den til etikudvalgets formand. Enhver klage
  forelægges til udtalelse for det medlem, der er klaget over. Etikudvalget tager på det efterfølgende
  møde stilling til, om klagen skal afvises eller undersøges. Afvises klagen, meddeles dette med
  begrundelse til klager og den indklagede. Skal klagen undersøges nærmere udpeger udvalget en
  arbejdsgruppe og en kontaktperson, der foretager den videre sagsbehandling. Efter indsamling
  og drøftelse af sagsakterne afgiver arbejdsgruppen en indstilling til konklusion til etikudvalget.
  Finder arbejdsgruppen det nødvendigt at indhente juridisk assistance, skal den økonomiske
  forpligtelse forelægges for udvalget og eventuelt bestyrelsen til endelig godkendelse, før der
  træffes bindende aftale med advokat/jurist.
 3. Arbejdsgruppen skal sikre, at både den indklagede og den klagende får adgang til samtlige sagens
  dokumenter og får lejlighed til at udtale sig. Parterne kan indkaldes til møde med den
  ansvarlige eller hele udvalget. Afviser den indklagede at udtale sig til sagen eller at komme til et
  indkaldt møde, kan udvalget lægge den klagendes påstand til grund for sin afgørelse. Afviser
  den klagende part at udtale sig til dokumenter, udtalelser og lignende fra den indklagede, kan
  udvalget vælge at lade klagen bortfalde. Udvalget kan, med respekt for tavshedspligten,
  indhente udtalelse fra særligt sagkyndige eller kan, med tilladelse fra parterne, indhente
  udtalelse fra personer, der på afgørende vis yderligere kan belyse klagen.
  Hvis et medlem forlader foreningen under sagsbehandlingen i protest imod sagsforløbet eller
  etikudvalgets konklusion, påtegnes sagen med denne oplysning, som også lægges ud på
  medlemssiderne på foreningens hjemmeside. Hvis den indklagede på et senere tidspunkt søger
  genoptagelse i Dansk Psykoterapeutforening, skal sagsbehandlingen imidlertid først afsluttes
  og eventuelle pålæg efterkommes.
 4. Udvalget kan, hvis det finder det hensigtsmæssigt, indkalde parterne til en forligsmæssig
  drøftelse. Enhver af parterne kan uden skadevirkning
  afvise at deltage i en sådan drøftelse.
 5. En part kan møde op med bisidder efter eget valg.
 6. En part er ikke bundet af sin tavshedspligt overfor etikudvalget vedrørende den konkrete
  klage.
 7. Etikudvalget har tavshedspligt vedrørende konkrete klagesager. Udvalgets afgørelser er
  offentlige, og udvalget beslutter under hvilken form og med hvilket indhold afgørelsen skal
  meddeles foreningens medlemmer. Parterne modtager en skriftlig, begrundet afgørelse med
  vejledning om ankemuligheder.
 8. En klagesag skal behandles hurtigt og respektfuldt. Hvis udvalget først træffer afgørelse
  mere end seks måneder efter klagens indgivelse, skal udvalget redegøre for den lange
  sagsbehandlingstid. I ferieperioder arbejder udvalget ikke, hvilket kan forlænge
  sagsbehandlingen.
  Klager vedrørende forhold, der er mere end to år gamle, kan kun i særlige tilfælde behandles.
  Etikudvalget behandler ikke klager over et medlem, hvis klagen omhandler hændelser fra før
  medlemsskabet.
 9. Foreningen hæfter ikke for udgifter, et medlem pådrager sig som følge af en klagesag.
  Vedtaget af bestyrelsen og etikudvalget

  Marts 2002 – Revideret december 2012