Hvis der klages over dig til Etikudvalget

 

Hvis der klages over dig til foreningens Etikudvalg, vil du i første omgang modtage orientering om
dette, kopi af klageskriftet, foreningens etikregler, orientering om etikudvalgets klageprocedure
samt nærværende skrivelse.

Al skriftlig kommunikation i en etiksag foregår via foreningens sekretariat. Din sag behandles af en
arbejdsgruppe på 2-3 medlemmer af Etikudvalget, som også er dine kontaktpersoner. Sagens
afgørelse træffes af et samlet etikudvalg.

 

Hvad skal der stå i din skriftlige besvarelse?

Vær opmærksom på, at din besvarelse og øvrige dokumenter og bilag er sagsakter i etiksagen, og
derfor videresendes til klager.

Din besvarelse er grundlaget for Etikudvalgets forståelse af dine handlinger og refleksioner under
sagsforløbet og om de tanker, du har gjort dig siden. Etiske refleksioner tager udgangspunkt i
terapeutrollens og lærerrollens asymmetriske ansvar, og at man derfor i disse roller har et særligt
stort ansvar for klarhed, rumning, grænsesætning og indføling i kommunikation og
konflikthåndtering.

Nogle klager kan forekomme ubegrundede og vække stærke følelser hos dig. Imidlertid er det
enhver klients/studerendes ret at klage. Det er derfor vigtigt, at du i din besvarelse stræber efter
at give en neutral observation af virkeligheden – inklusive dine egne reaktioner og handlemåder.
Du har mulighed for at kontakte dine kontaktpersoner i Etikudvalget, hvis du er i tvivl om, hvordan
du skal besvare klagen. Du har også mulighed for at bede om en præcisering af klagens indhold,
hvis du er i tvivl om, hvad du skal udtale dig om.

I første omgang drejer det sig almindeligvis om at redegøre for hændelsesforløbet. Beskriv
hændelsesforløbet så objektivt som muligt. Tag stilling til de konkrete klagepunkter, der vedrører
dine handlinger.

Det er vigtigt at koncentrere sig om klagens centrale punkter. Jo mindre grundlag der er for en
klage, jo enklere kan svaret være. Men det er afgørende, at du svarer på klagens substans.

Du skal skrive på almindeligt og forståeligt dansk, og dit svar skal indeholde relevant
dokumentation som bilag (fx udskrifter af e-mail udvekslinger, sms eller skriftlige aftaler).
I almindelighed vil en udtalelse på 1-2 A4-ark være tilstrækkelig, men i komplicerede sager kan
den være noget længere.

Du kan afslutte beskrivelsen med en sammenfatning og konklusion.

 

Sagsbehandlingens forløb

I “Etikudvalgets klagevejledning” kan du orientere dig om sagsgangen og sagsbehandlingens forløb
samt om muligheden for at anke afgørelsen.

Etikudvalget er bevidst om det ubehagelige i at blive klaget over. Udvalget lægger vægt på at
støtte den læring og bevidstgørelse, der gerne skulle ske gennem sagen. Dette er ikke muligt, hvis
du vælger at melde dig ud af foreningen under sagsbehandlingen som konsekvens af etikudvalgets
eller bestyrelsens afgørelse. En udmeldelse vil udløse eksklusion fra foreningen