Etikudvalgets klagevejledning

 

Nedenstående er en gennemgang af de mest almindelige spørgsmål, som Dansk
Psykoterapeutforening møder i forbindelse med etiske sager eller problemstillinger. Såfremt du
ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte foreningens sekretariat.

 

Hvem og hvad kan man klage over til Etikudvalget?

Dansk Psykoterapeutforenings Etikudvalg behandler klager over foreningens medlemmer, både
individuelle medlemmer og uddannelsesinstitutter, der er medlem af foreningens Forum for
Psykoterapeutiske Uddannelser.

Nogle klager kan Etikudvalget ikke behandle. Klager over foreningens udvalg kan kun behandles af
bestyrelsen. Endelig kan klager over foreningens bestyrelse kun behandles på
generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed.

De forhold, der klages over, skal være sket, mens den indklagede var medlem af foreningen, og
indklagede skal være medlem af foreningen på tidspunktet for indsendelse af klagen.
Dansk Psykoterapeutforening har en forældelsesfrist på to år. Klager over forhold, der er mere end
to år gamle, kan derfor kun behandles i særlige tilfælde.

 

Kan man få vejledning uden at klage og uden af være indklaget?

Ja, man kan skrive til foreningens etiske rådgivning for en drøftelse af etiske spørgsmål – både som klient,
studerende og psykoterapeut.

Rådgiverne deltager ikke i behandlingen af konkrete sager.

Find kontaktoplysninger på etisk rådgivning her

 

Hvem kan indgive en etisk klage?

Enhver, der har søgt psykoterapeutiske ydelser hos et medlem af foreningen, som fx psykoterapi,
supervision, undervisning eller uddannelse, og som vurderer, at foreningens etiske regler ikke er
blevet overholdt.

Kolleger som vurderer, at psykoterapeutiske kolleger (psykoterapeuter, lærere eller ledere på
uddannelsesinstitutter) ikke har overholdt foreningens etiske regler i relation til en klient eller
studerende.

 

Hvad kan man regne med at få ud af at klage til Etikudvalget?

Etikudvalgets opgave i sagsbehandlingen er:

 • At tage stilling til konkrete sager ud fra foreningens etikregler.
 • Ud fra en vurdering af hver sag at støtte eller kræve relevant læring og bevidstgørelse hos
  indklagede medlemmer. Dette kan ske gennem sagsbehandlingen eller gennem fx
  supervision eller egenterapi. I alvorlige tilfælde kan suspension i op til 2 år samtidig komme
  på tale.
 • Efter behov at støtte skadelidte i at få klarhed og afslutning på sagsforløbet og evt. hjælpe
  med anvisninger til videre proces.
 • I enkelte tilfælde at mediere mellem de involverede parter.
 • I særligt alvorlige tilfælde at indstille til bestyrelsen, at et medlem ekskluderes, hvorefter
  bestyrelsen ud fra sagens akter tager stilling til dette.

Etikudvalget kan ikke behandle spørgsmål, der ligger uden for foreningens etiske regelsæts
rammer. Undertiden handler klager ikke kun om kommunikation, men også om kontrakter,
økonomi og andre juridiske spørgsmål. Da Etikudvalget ikke har juridisk kompetence, behandler
det ikke disse aspekter af konflikter, som parterne i stedet må afgøre ved direkte forhandlinger
eller advokatbistand.

 

Hvor lang tid tager en klagesag?

En klage har almindeligvis en maksimal behandlingstid på 6 mdr. fra modtagelsen af klagen i Dansk
Psykoterapeutforenings sekretariat. Ofte kan sagen afsluttes hurtigere.

I ferieperioder arbejder udvalget imidlertid ikke, og derfor vil udvalgets behandlingstider være
længere på visse tidspunkter af året. Er sagen meget kompleks eller omfattende, kan
sagsbehandlingstiden ligeledes blive længere.

 

Hvordan indleder man en klagesag?

Man kan vælge at tage en indledende drøftelse af de etiske aspekter med en repræsentant for
Etikpanelet. Repræsentanten vil kunne hjælpe med at skabe klarhed over situationen og give en
umiddelbar vurdering af, hvorvidt der er grundlag for en klagesag. Kontaktoplysninger på
Etikpanelets repræsentant findes på foreningens hjemmeside.

Klagesagen indledes ved, at man sender en skriftlig klage til foreningens Etikudvalg via
sekretariatet på mail-adressen kontakt@dpfo.dk.

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, at der er tale om en klage, og hvilke(n) af foreningens
etikregler, man mener, er blevet overtrådt og hvorfor. Medsend evt. relevant materiale.
Alle relevante kontaktoplysninger på indklagede anføres i klageskriftet.

 

Hvordan bliver klagen behandlet i Etikudvalget?

Når man har indsendt sin klage, vil man modtage en mail fra sekretariatet med kvitteringsbrev,
etikregler samt nærværende skrivelse.

I kvitteringsbrevet orienteres klager om, at videre behandling kræver, at klageskrift og evt. bilag
sendes til den terapeut eller det uddannelsesinstitut, der klages over. Klager skal derfor sende en
skriftlig accept af dette.

Al korrespondance vedrørende klagen foregår via sekretariatet, som naturligvis har tavshedspligt.
Klagen overdrages herefter til Etikudvalget.

Hvis klager alligevel ikke ønsker at gå videre med klagen, tilbyder Etikudvalget støtte til, at klager
kan tage stilling til sine behov og sine næste skridt.

Hvis klager ønsker at gå videre med klagen, færdiggøres klagen, så den indeholder alle de
dokumenter og beskrivelser, som er relevante for sagsbehandlingen. Nogle gange beder

Etikudvalget om yderligere oplysninger eller en præcisering af klagens centrale punkter.

Når klagen er tilstrækkeligt belyst, sendes materialet videre til den indklagede, som får 30 dage til
at besvare klagen. Brevet til den indklagede sendes som orientering til klageren.

Den indklagede sender sin besvarelse til Etikudvalget. Besvarelsen færdiggøres, så den indeholder
alle de dokumenter og beskrivelser, som er relevante for sagsbehandlingen. Nogle gange beder
Etikudvalget om yderligere oplysninger eller en præcisering af svar på klagens centrale punkter.
Indklagedes svar og evt. øvrigt materiale sendes til klager.

Etikudvalget drøfter nu sagen og indkalder i nogle tilfælde evt. både klager og indklagede til en
individuel samtale.

Etikudvalget inviterer undertiden også til et enkeltstående møde mellem sagens parter, fx med
henblik på mediering.

Alle dokumenter, beskrivelser eller udtalelser, der fremkommer undervejs i sagsbehandlingen,
sendes videre til den modsatte part.

Når alle sider af sagen er belyst foretager Etikudvalget en endelig vurdering af klagen.
Etikudvalgets afgørelse sendes til sagens parter.

 

Kan man klage over Etikudvalgets afgørelse?

Den indklagede har mulighed for at klage over Etikudvalgets afgørelse.
Hvis Etikudvalgets vurdering medfører kritik, et pålæg eller en indstilling til suspension eller
eksklusion, kan indklagede inden 14 dage sende en indsigelse til Dansk Psykoterapeutforenings ankenævn.

Klagen skal sendes skriftligt til ankenaevn@dpfo.dk