Startpakke for selvstændige

Går du med tanker om at starte op som selvstændig psykoterapeut? Eller er du allerede selvstændig men trænger til at blive opdateret på regler og retningslinjer?

Så kan du læse med her.

Vi har samlet en mængde nyttig information, regler og retningslinjer, som kan hjælpe dig i gang med opstart og drift af egen virksomhed.

 

Hør også Dansk Psykoterapeutforenings bogholder Nina Grove fortælle om, hvordan du kommer godt i gang som selvstændig psykoterapeut i denne video

 

 

Dansk Psykoterapeutforening gør opmærksom på, at nedenstående er generel information, som gives uden ansvar fra foreningen.

Vi gør opmærksom på, at det på flere af nedenstående områder er vigtigt, at du selv tager kontakt til de pågældende instanser som CVR og SKAT, såfremt du har uddybende spørgsmål.

 

Oprettelse af virksomhed

CVR

 

CVR er Statens stamregister for virksomhedsoplysninger.

CVR-nummeret er virksomhedens identifikationsnummer. Det er CVR-nummeret, der skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig over for myndigheder og private fx i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv.

Hvis din omsætning er under 50.000 kr. om året, er det frivilligt, om du vil registrere din virksomhed og få et CVR-nummer. CVR er lovpligtigt, hvis man omsætter for mere end 50.000 kr. om året.

Det er muligt at registrere en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og få et CVR-nummer uden at registrere sig for moms eller andre pligter.

Du kan læse mere om registrering og CVR på virk.dk: https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start

 

Fakturering

 

Hvis du foretager momspligtige behandlinger eller ydelser, skal du udarbejde en faktura, hvoraf bl.a. momsbeløbet fremgår.

Se hvilke oplysninger din faktura skal indeholder her

Foretager du samlede behandlinger, hvori der både indgår momspligtige og momsfrie behandlinger, kan det være en god ide at specificere dette på fakturaen.

Moms og lønsumsafgift

 

Fritagelse for moms

Momsreglerne for psykoterapeuter er forskellige alt efter typen af det psykoterapeutiske arbejde. Som udgangspunkt er individuel psykoterapi momsfritaget, når SKATs krav om både uddannelse og behandling er opfyldt.

Psykoterapeuter – uddannet på et af Dansk Psykoterapeutforenings uddannelsessteder – lever som udgangspunkt op til uddannelseskravene. Læs mere om SKATs uddannelseskrav for momsfritagelse her

Når man forebygger, diagnosticerer og behandler sygdomme f.eks. behandling af depressioner, fobier og angst lever man tillige – som udgangspunkt – op til SKATs behandlingskrav.

Læs mere om SKATs behandlingskrav for momsfritagelse her

Læs evt. mere om fritagelse for moms her

 

Lønsumsafgift

Når du som selvstændig psykoterapeut er momsfritaget, skal du til gengæld betale lønsumsafgift, hvis du har et afgiftsgrundlag på over 80.000 kr. om året.

Hvis du som selvstændig psykoterapeut ikke har nogen ansatte, vil afgiftsgrundlaget være det skattemæssige overskud i din virksomhed. Lønsumsafgiften beregnes i 2017 som 4,12 pct. af det skattemæssige overskud.

Læs mere om lønsumafgift hos SKAT her

 

Momspligtige behandlinger

Hvis du foretager momspligtige behandlinger eller ydelser, som f.eks. behandling af stress, parterapi, coaching, personlig udvikling samt supervision, skal du betale moms heraf. Det samme kan være gældende ved f.eks. familieterapi, når dette ikke kan betragtes som behandling, eller når klienten ikke er henvist gennem kommunen.

Først når du har en momspligtig omsætning på over 50.000 kr. om året, skal du registreres for moms.

Se mere hos SKAT her

Vær opmærksom på SKATs frister for indberetning af bl.a. moms og lønsumsafgift her

Læs evt. mere om momspligtige behandlinger her

 

Hør foreningens bogholder Nina Grove forklare om moms og lønsum i videorne herunder:

 

Virksomhedsplan

En virksomhedsplan eller forretningsplan er en plan for din virksomhed fra idé og målsætning til realisering, drift og udvikling.

På virk.dk kan du få gode råd til at lægge en virksomhedsplan: https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start

 

 

Økonomi

Fakturering

 

Hvis du foretager momspligtige behandlinger eller ydelser, skal du udarbejde en faktura, hvoraf bl.a. momsbeløbet fremgår.

Se hvilke oplysninger, din faktura ifølge SKAT skal indeholde her

Foretager du samlede behandlinger, hvori der både indgår momspligtige og momsfrie behandlinger, kan det være en god ide at specificere dette på fakturaen.

Fradrag

 

Som selvstændig kan du trække momsen fra, når du køber varer eller ydelser til drift af din virksomhed.

For præcise regler se SKAT vejledninger her

Regnskab

 

Når du har din egen virksomhed, skal du indberette evt. moms og lave årsregnskab. Et over- eller evt. underskud skal oplyses på din selvangivelse.

Læs mere om regnskab og bogføring hos SKAT

Selvangivelse

 

Når du driver selvstændig virksomhed, skal du udfylde en udvidet selvangivelse. Det er her du angiver din virksomheds over- eller evt. underskud.

Første gang du skal have en udvidet selvangivelse, skal du være logget ind på SKAT og rette årsopgørelsen/selvangivelse og i rubrik 71 vælge “Jeg har virksomhed”. Så får du automatisk en udvidet selvangivelse.

Se mere på SKATs hjemmeside her

 

Forsikringer

Erhvervsforsikring

 

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en række forsikringer for din virksomhed og for dig selv som ejer. Har du ansatte skal du være opmærksom på, at det er lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring for de ansatte.

Læs mere hos virk.dk: https://startvaekst.virk.dk/naar-du-er-i-gang/forsikringer

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er du automatisk dækket af en erhvervsforsikring, som indeholder en ansvarsforsikring, en løsøreforsikring, netbankforsikring og IT-udstyrsforsikring. Læs mere her.

Ferie

 

Når du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, skal du være opmærksom på, at du kun har de feriepenge, du selv sætter af eller evt. har til gode fra tidligere arbejdsgiver. Til gengæld er det helt op til dig, hvor meget ferie du vil holde.

Ledighed og supplerende dagpenge

 

Hvis du ønsker at ophøre som selvstændig virksomhed og i stedet modtage dagpenge, skal du som udgangspunkt helt ophøre med din selvstændige virksomhed. Herudover skal du leve op til de almindelige krav til dagpengemodtagere.

Du har også mulighed for at omdanne din virksomhed til bibeskæftigelse og få supplerende dagpenge til drift heraf i op til 78 uger. For at få lov til det, skal du opfylde visse betingelser.

Kontakt din A-kasse for yderligere oplysninger.

Pension

 

Som selvstændig skal du selv sørge for at sætte penge af til din pension. Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening kan du tegne en fordelagtig pensionsordning for selvstændige. Læs om pensionsordningen her.

Sundhedsforsikring

 

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening har du mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring og en sundhedsforsikring gennem Topdanmark

Forsikringen giver mulighed for hurtig hjælp og afklaring, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Læs mere her

Sygdom

 

Sygedagpenge

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi du er kommet til skade.

Det er en betingelse at:

  • du i mindst 6 mdr. inden for de seneste 12 mdr. har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang
  • virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, dvs. 18,5 time

 

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom.

 

Se mere på borger.dk:

https://www.borger.dk/Sider/Sygedagpenge-hvis-du-er-selvstaendig.aspx

 

Sygedagpengeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du tegne en sygedagpengeforsikring, som administreres af Udbetaling Danmark. Med forsikringen kan du få sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag i stedet for fra 15. sygedag som hos A-kasserne.

Læs mere om sygedagpengeforsikring for selvstændige hos Virk og borger.dk:

https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/selvstaendige

https://indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/sygedagpengeforsikring

 

Se også punktet “Sundhedsforsikring”.

 

 

 

Øvrige forsikringer

 

Hvis du har medarbejdere, er det lovpligtigt at have en arbejdsskadeforsikring

 

Regler og retningslinjer

Autorisationsloven

 

Hvis du som psykoterapeut også er autoriseret sundhedsperson, skal du være opmærksom på, at du er omfattet af Autorisationsloven.

Psykoterapeuter, der også er autoriseret sundhedsperson, skal altså i deres psykoterapeutiske arbejde følge de love og bestemmelser, der ligger i loven om autorisation.

 

Journalføring

 

Journalføring eller det at føre journal vil sige at gøre sig skriftlige noter om klienten, klientens problemstillinger og terapiforløbet.

Journalen kan føres elektronisk eller på papir.

 

Skal du som psykoterapeut føre journal?

Der stilles ikke noget krav til psykoterapeuter om journalisering i det psykoterapeutiske arbejde, hverken fra myndighederne eller fra Dansk Psykoterapeutforening. Dog er autoriserede sundhedspersoner altid underlagt autorisationslovens og sundhedslovens krav om f.eks. journalføring i deres patientbehandling. Se retsinformationssystemets bekendtgørelse her.

Dansk Psykoterapeutforening anbefaler alle sine medlemmer at føre journal.

For det første vil journalisering være med til at sikre kvaliteten i og anerkendelsen af de danske psykoterapeuters arbejde. For det andet er journalisering et vigtigt redskab i terapiforløbet, idet terapeuten herved kan være velforberedt ved hver samtale, og journalen kan være afgørende i en situation, hvor man skal redegøre for et terapiforløb.

I et evt. samarbejds- eller ansættelsesforhold med offentlige myndigheder, skoler, forsikringsselskaber eller lignende vil der ofte være krav om journalisering og dokumentation. Her er det de pågældende regler der gælder.

Vær opmærksom på, at du, såfremt du skriver journal, vil være omfattet af Persondataloven, der kræver samtykke fra klienten.

 

Klientjournalen kan indeholde:

  • Klientens navn
  • Kontaktoplysninger
  • Årsag til kontakt/problemstilling
  • Diagnose
  • Resumé af hver enkelt samtale
  • Løbende opsummeringer af flere samtaler
  • Konkret rådgivning af patienten

 

 

Opbevaring og destruktion

Klientjournalen skal opbevares forsvarligt, så det sikres, at uvedkommende ikke får adgang til oplysningerne.

Ved elektroniske journaler bør man sørge for regelmæssig sikkerhedskopiering/backup.

Dansk Psykoterapeutforening anbefaler, at man opbevarer klientjournaler i mindst 5 år, og at destruktion af journalen foregår forsvarligt.

Du kan finde yderligere information om opbevaring af journaler og personfølsomt materiale i Persondataloven.

 

 

Persondataloven

 

Når man fører journal over klientsamtaler, er man underlagt Persondataloven.

Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.

Persondataloven gælder både for private virksomheder, foreninger og organisationer og for alle offentlige myndigheder.

Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger. Desuden gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register. I den private sektor gælder persondataloven endvidere for systematisk behandling af personoplysninger, selvom den ikke foregår elektronisk. F.eks. sagsmapper, ringbind m.v.

Persondataloven indeholder nogle generelle behandlingsregler, som altid skal være opfyldt. Der skal bl.a. være et sagligt formål for enhver behandling af personoplysninger.

Reglerne siger ligeledes, at man skal have udtrykkeligt samtykke fra klienten til at notere og opbevare de pågældende oplysninger. Såfremt du i journalen noterer oplysninger om tredjemand, skal der i henhold til reglerne også søges samtykke fra denne.

Læs mere om reglerne og den nye persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018 her

 

 

Samtykke og videregivelse af oplysninger

 

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal du følge foreningens etiske regler. Det betyder, at videregivelse af oplysninger kræver samtykke fra klienten, med mindre, der foreligger en udtrykkelig undtagelse eller lovmæssig forpligtelse. Se regler for underretningspligt.

Samtykke skal foreligge skriftligt, og det skal være angivet, hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål.

Tavshedspligt

 

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening skal du følge foreningens etiske regler. Her gælder, at psykoterapeuten har med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien.

Ligeledes hedder det, at ved gruppeterapi må psykoterapeuten indskærpe, at deltagere i gruppeterapi iagttager tavshedspligt.

Også ved supervision må psykoterapeuten indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt.

Se i øvrigt regler under punktet “Underretningspligt”.

Underretningspligt

 

Alle borgere i Danmark har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

(Serviceloven §154)

 

Som fagperson eller som offentligt ansat har du en skærpet underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt. Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særligt forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Se Ankestyrelsen: https://ast.dk/born-familie/underretninger/fagpersoners-saerlige-underretningspligt

 

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er du yderligere forpligtet af foreningens etikregler, som siger at, fremkommer der oplysninger i terapien om personer under 18 år eller andre umyndige, der giver grund til at antage, at pågældende udsættes for vangrøgt, seksuelle krænkelser eller anden nedværdige behandling eller lever under forhold, der bringer pågældendes sundhed eller udvikling i fare, har terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets eller den umyndiges opholdskommune.