Vedtægter

Dansk Psykoterapeutforeningens vedtægter er vedtaget 3. november 1993.
Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling i Odense den 5. september 2020.

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Psykoterapeutforening – Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder.
Foreningens hjemsted er København. Foreningen er stiftet 24. februar 1993.

§ 2. Formål

Dansk Psykoterapeutforenings formål er at sikre psykoterapeuter og deres klienters interesser. Derfor arbejder foreningen for at:

 1. samle de kvalificerede psykoterapeuter i Danmark
 2. sikre klienter og brugere tryghed i valget af psykoterapeut
 3. fastsætte faglige standarder og etiske regler for psykoterapeutisk virksomhed
 4. sikre yderligere kvalitetsudvikling af de psykoterapeutiske uddannelser og fremme forskning inden for psykoterapi
 5. øge kendskabet til psykoterapi og medlemmernes færdigheder og virke
 6. psykoterapi får en fremtrædende rolle inden for forebyggelse og behandling af psykiske og sociale problemstillinger
 7. psykoterapi bliver en anerkendt del af det offentlige tilbud om behandling og at foreningens medlemmer kan opnå en offentlig anderkendelse
 8. fremme medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder og private virksomheder
 9. samarbejde med andre organisationer og foreninger i spørgsmål af fælles interesse
 10. deltage i internationalt samarbejde – bl.a. gennem European Association for Psychotherapy og World Council for Psychotherapy mhp. erfaringsudveksling, fælles internationale standarder og indflydelse i fx EU.
§ 3. Medlemskab

A. Individuelt medlemskab

 1. Som medlem optages personer, der efter en lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig karakter samt en efterfølgende erhvervserfaring inden for området af mindst tre års varighed har gennemført en psykoterapeutisk efteruddannelse med en bestået eksamen på et af foreningen godkendt psykoterapeutisk uddannelsessted.
 2. Som medlem kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på ansøgerens alder, forudgående uddannelse og erhvervserfaring, optages personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1 for forudgående uddannelse og erhvervserfaring, men som efterfølgende har gennemført en af foreningen godkendt psykoterapeutisk efteruddannelse med en bestået eksamen.
 3. Ansøgere, der ikke har uddannelse svarende til ovenstående, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau, vil i ganske særlige tilfælde kunne optages på dispensation.

B. Medlemskabets indtrædelse

 1. Medlemskab gælder fra den dato optagelsesudvalget har truffet sin afgørelse om optagelse. Medlemskab forpligter til at overholde foreningens love og etikregler og berettiger til at benytte titlen: Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og forkortelsen MPF.

C. Psykoterapeutiske uddannelsessteder

 1. Som medlem optages de af foreningen godkendte psykoterapeutiske uddannelsessteder.
 2. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for godkendelse efter indstilling fra uddannelsesudvalget.
 3. Generalforsamlingen godkender efterfølgende reglerne, og det indarbejdes i vedtægterne.

D. Medlemsoplysninger

Som led i foreningens virke vil foreningen fra medlemmer indsamle, opbevare og anvende oplysninger om det pågældende medlem med henblik på faglige og medlemsmæssige formål samt i forbindelse med etiksager m.v. Optagelse i foreningen indebærer et samtykke fra medlemmets side til foreningen vedrørende ovennævnte brug.

§ 4. Generalforsamlingen
 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden mellem 1. februar og 31. marts.
 • Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent og referent.
  • Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  • Behandling af forslag fra bestyrelsen.
  • Behandling af indkomne forslag, der er bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
  • Valg af formand.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg til uddannelsesudvalget
  • Valg til etikudvalget.
  • Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant.
  • Eventuelt.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Stemmeberettigede er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om dette med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingsindkaldelse med angivelse af dagsorden skal tilsendes medlemmerne med mindst 30 dages varsel for den ordinære og 21 dage for en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes i tilfælde af, at en formand går af i utide, hvis der er mere end to måneder til næste ordinære generalforsamling.

§ 5. Bestyrelsen
 1. Foreningen ledes af en bestyrelse med formand og otte ordinære medlemmer. Seks medlemmer vælges på generalforsamlingen. Et medlem udpeges af uddannelsesudvalget blandt medlemmerne af udvalget. Et medlem udpeges fra uddannelsesforum. To suppleanter vælges på generalforsamlingen. Uddannelsesudvalget vælger desuden en suppleant. De i alt tre suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøderne.
 2. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
 3. Foreningens formand vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Kandidater til formandsposten henstilles til at melde deres kandidatur senest 30 dage før en ordinær generalforsamling og 14 dage før en ekstraordinær generalforsamling.
 4. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for to år ad gangen med tre medlemmer og en suppleant i et år og tre medlemmer og en suppleant i et andet år. Medlemmer udpeget af uddannelsesudvalget og uddannelsesforum vælges for to år ad gangen. Medlem fra uddannelsesudvalg vælges i ulige år. Medlem fra uddannelsesforum i lige år.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand.
 6. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg med henblik på varetagelse af forskellige opgaver på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen kan derudover nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Forretningsudvalget arbejder under ansvar for bestyrelsen i henhold til den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden.
 7. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.
 9. Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.
 10. Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, der særligt vedrører disse medlemmer.
 11. Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Dog kan ét medlem af bestyrelsen kræve mødet lukket
§ 6. Forum for psykoterapeutiske uddannelsessteder
 1. Der indkaldes til mindst to årlige medlemsmøder i uddannelsesforum. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Ved mødet i januar i ulige år er der valg af fire personer til uddannelsesudvalget. Alle vælges for to år.
 2. Formanden for uddannelsesudvalget aflægger beretning om udvalgets arbejde.
 3. Stemmeberettigede er uddannelsessteder, der er optaget som medlem af foreningen. Hvert 
uddannelsessted har én stemme. Kun individuelle medlemmer af foreningen har adgang til det 
årlige uddannelsesforummøde og er valgbare til foreningens udvalg.
 4. Uddannelsesforum drøfter konkrete og generelle tiltag på uddannelsesområdet. Uddannelsesstedernes økonomi, løn og ansættelsesforhold vedrører ikke uddannelsesforum.
 5. Uddannelsesudvalget fungerer som forretningsudvalg for uddannelsesforum. Formanden for uddannelsesudvalget er ansvarlig for indkaldelse og afvikling af det årlige forummøde.
§ 7. Uddannelsesudvalget
 1. Uddannelsesudvalget består af seks medlemmer, hvoraf en vælges på generalforsamlingen, et medlem udpeges af bestyrelsen, og fire medlemmer vælges af uddannelsesforum.
 2. Uddannelsesudvalget konstituerer sig på sit første møde med valg af formand og sekretær.
 3. Udvalget tager stilling til konkrete uddannelsesspørgsmål vedrørende de psykoterapeutiske uddannelser. Udvalgets stilling er vejledende for uddannelsesstederne. Udvalget har en vejledende funktion over for bestyrelse, optagelsesudvalg og etikudvalg. Udvalget indkalder til de halvårlige uddannelsesforummøde med angivelse af dagsorden. Uddannelsesudvalget udarbejder retningslinjer for de psykoterapeutiske efteruddannelser, der danner grundlag for optagelse i foreningen. Retningslinjerne forelægges bestyrelsen til godkendelse.
§ 8. Studerende
 1. Man kan blive studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvis man er optaget på et af de godkendte uddannelsesinstitutioner i foreningen. Medlemsskabet ophæves automatisk, hvis uddannelsesinstitutionen ikke længere er medlem af foreningen. Studerende har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg for studerende. Udvalget kan bestå af op til 5 medlemmer, som repræsenterer foreningens øvrige studiemedlemmer. Medlemmerne udvælges blandt de studerende for to år ad gangen. Udvalget skal stå for aktiviteter målrettet studerende samt fungere som sparringspartner for bestyrelsen. Der udarbejdes forretningsorden for udvalget.
 3. Studiemedlemsskab giver ikke automatisk ret til medlemskab som fuldbyrdet medlem af foreningen.

 

§ 9. Etikudvalget

A. Formål

Etikudvalget har til opgave at behandle etiksager efter foreningens regler og aflægge rapport ved foreningens årlige generalforsamlingen, foreslå vedtægtsændringer m.v.

 

B. Etikudvalget

 1. Etikudvalget består af formand og seks medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for to år med tre medlemmer i lige år og fire i ulige år.
 2. Forslag til valg til etikudvalget indsendes til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv indstille forslag til valg til udvalget. Bestyrelsen påser at de indsendte forslag opfylder de i vedtægterne opstillede betingelser og påtegner det indstillede forslag som ”godkendt” eller ”ikke godkendt”. Kun godkendte kandidater kommer til afstemning på generalforsamlingen.
 3. Herudover vælges to suppleanter for to år ad gangen, ligeledes efter bestyrelsens indstilling.
 4. Udvalget konstituerer sig selv og vælger sin formand.
 5. Etikudvalgets budget fastsættes af bestyrelsen. Etikudvalget kan indhente vurderinger fra udpegede konsulenter, fx personer med psykologisk, juridisk eller filosofisk baggrund.
 6. Etikudvalget nedsætter et udvalg til rådgivning om etiske problemstillinger fra medlemmer, studerende, klienter mv.
 7. Etikudvalget kan efter bestyrelsens godkendelse nedsætte udvalg til løsning af opgaver i relation til udvalgets arbejde.
 8. Etikudvalget arbejder sammen med foreningens sekretariatet. De berørte personer er underlagt tavshedspligt og underskriver en erklæring herom.

C. Kriterier for valg af udvalgsmedlemmer i etikudvalget

 1. Medlemmerne skal være fagligt erfarne og vidende om etiske dilemmaer.
 2. Medlemmerne skal have bred erfaring svarende til mindst seks års fuldtidsarbejde som psykoterapeut.
 3. Medlemmerne skal samlet dække forskellige psykoterapeutiske modaliteter, traditioner og retninger.
 4. Det tilstræbes, at medlemmerne kan formulere formelle skriftlige dokumenter.
 5. Formanden for udvalget skal have erfaring med gruppeledelse.
 6. Medlemmerne må ikke samtidigt være valgt til foreningens bestyrelse.
 7. Der kan vælges suppleanter, som ikke har en længerevarende erfaring i etiske vurderinger, men som igennem deltagelse i sagsbehandling oplæres inden for udvalgets arbejde.

D. Etikudvalgets arbejde

 1. Etikudvalget arbejder selvstændigt og kan ikke modtage instruktioner fra bestyrelsen vedrørende konkrete afgørelser.
 2. Etikudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
 3. Etikudvalget kan af egen drift eller på foranledning af en konkret klage undersøge, om et medlem eller et uddannelsessted, der er medlem af Forum for psykoterapeutiske uddannelser, har overtrådt de etiske regler.
 4. Etikudvalget træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal, efter de involverede parter har haft lejlighed til at udtale sig. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 5. Etikudvalget kan afvise klagen, udtale sin kritik, give pålæg om terapi og/eller supervision eller suspendere medlemskabet i en tidsbegrænset periode i forbindelse med pålæg om terapi og/eller supervision. Suspension af medlemskabet kan maximalt være på to år. Finder etikudvalget, at klagen bør medføre udelukkelse af foreningen, indstilles dette til bestyrelsen.
 6. Ved eksklusion af et medlem anføres på foreningens hjemmeside og i foreningens blad pågældendes navn samt hvilken etisk regel, der begrunder eksklusionen.
 7. Hvis et medlem melder sig ud af foreningen under en verserende etiksag, hvor vedkommende er indklaget, medfører dette udelukkelse af foreningen. Etiksagen færdiggøres herefter på det foreliggende grundlag.
 8. Etikudvalgets afgørelse kan, hvor der er tale om påtale, pålæg eller suspension af pågældende medlem inden 14 dage ankes til foreningens ankenævn. Ankenævnet består af 3 personer: en advokat, en etik-kyndig fra foreningen og en etikkyndig udefra med omfattende etisk praksiserfaring i denne eller beslægtede faggrupper. Foreningsmedlemmet må ikke sidde i andre udvalg i foreningen. Etikudvalget og etikpanelet indgiver forslag til besættelse af de tre poster til bestyrelsen, der foretager den endelige udpegning af ankenævnets medlemmer.Første sagsbehandling ved ankesag sker hos udvalgt advokat, der skønner, om der er mangler i sagsbehandlingen (procedure) i hvilket tilfælde dette skal rettes. Ligeledes kan advokaten pålægge etikudvalget at genoptage sagen, hvis der er opstået nye væsentlige informationer i sagen. Klager får mulighed for at klage over procedure, mens indklagede kan klage over både procedure og sagens afgørelse. Ankenævnet kan både skærpe og svække Etikudvalgets afgørelse og pålæg.
 9. Etikudvalget tegner foreningen vedrørende psykoterapeutisk etik og kan af egen drift eller efter anmodning afgive udtalelse vedrørende konkrete eller principielle spørgsmål. Forslag til ændringer i de etiske regler forelægges bestyrelsen, der afgiver indstilling til den følgende generalforsamling. Etikudvalget er forpligtet til løbende at holde bestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde ved at deltage med en repræsentant til bestyrelsens møder.
 10. Etikudvalgets formand aflægger beretning til generalforsamlingen for årets arbejde. Konkrete afgørelser omtales med respekt for tavshedspligten.
 11. Bestyrelsen kan beslutte et honorar til etikudvalget.
§ 10. Kursusforum

Bestyrelsen indkalder repræsentanter for de lokale kursusudvalg mindst en gang om året med henblik på at koordinere og inspirere kursusaktiviteterne landet over.

§ 11. Kontingent

Kontingentet for individuelt medlemskab og medlemskab for uddannelsessteder fastsættes af bestyrelsen. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage et medlem for kontingentbetaling i op til tre år uden tab af stemmeret, valgbarhed og erhvervsforsikring.

Medlemmer, der er ophørt med at arbejde, betaler et årligt kontingent fastsat af bestyrelsen. Erhvervsforsikringen ophører automatisk med kontingentreduktionen.
Manglende kontingentbetaling medfører tab af medlemsrettigheder.

§ 12. Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to bilagskontrollanter valgt blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen. De to bilagskontrollanter og en suppleant vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet samt budget skal udsendes til medlemmerne 14 dage inden den ordinære generalforsamling.

Bilagskontrollanterne skal påtegne årsregnskabet med en stikprøvekontrol med:

 • en vurdering af forretningsgange samt om hertil hørende kontrolforanstaltninger er betryggende, herunder påse at der er foretaget uanmeldt eftersyn af beholdning i kasse og bank.
 • en vurdering af om de indtægter og udgifter, som er anført i regnskabet, er i overensstemmelse med de beslutninger, der er vedtaget på foreningens generalforsamling
 • en vurdering af, om regnskabets poster er gennemført på en økonomisk hensigtsmæssig måde
 • en vurdering af en hensigtsmæssig placering af forenings formue.

På baggrund af ovenstående skal bilagskontrollanterne indstille regnskabet til godkendelse eller forkastelse.

Foreningens regnskab revideres af ekstern revisor.

§ 13. Økonomi

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter, således at de er rentebærende.

§ 14. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 15. Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at forslaget vedtages af mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer på en ordinær generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 16. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske med tre måneders varsel, og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet, og udmeldelse kan alene ske til en udmeldelsesdato 30. juni eller 31. december. En udmeldelse pr. 30. juni skal være sekretariatet i hænde senest den 31. marts samme år, og en udmeldelse pr. 31. december skal være sekretariatet i hænde senest den 30. september samme år.

§ 17. Fortabelse af medlemsrettigheder

Over for et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner, herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes over for pågældende medlem.

Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling.

§ 18. Opløsning
 1. Til foreningens opløsning kræves mindst to tredjedele majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med tre fjerdedele af de tilstedeværende medlemmer.
 2. Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller til humanitære formål. Endelig beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling med almindeligt flertal.

Vedtægterne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i København 3. november 1993. Seneste ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling i Odense den 5. september 2020.