FAQ Category: Vedtægter

§ 8. Studerende

Man kan blive studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvis man er optaget på et af de godkendte uddannelsesinstitutioner i foreningen. Medlemsskabet ophæves automatisk, hvis uddannelsesinstitutionen ikke længere er medlem af foreningen. Studerende har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg for studerende. Udvalget kan bestå af op til 5 medlemmer, som repræsenterer foreningens øvrige… Læs mere »

§ 7. Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget består af seks medlemmer, hvoraf en vælges på generalforsamlingen, et medlem udpeges af bestyrelsen, og fire medlemmer vælges af uddannelsesforum. Uddannelsesudvalget konstituerer sig på sit første møde med valg af formand og sekretær. Udvalget tager stilling til konkrete uddannelsesspørgsmål vedrørende de psykoterapeutiske uddannelser. Udvalgets stilling er vejledende for uddannelsesstederne. Udvalget har en vejledende funktion… Læs mere »

§ 6. Forum for psykoterapeutiske uddannelsessteder

Der indkaldes til mindst to årlige medlemsmøder i uddannelsesforum. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Ved mødet i januar i ulige år er der valg af fire personer til uddannelsesudvalget. Alle vælges for to år. Formanden for uddannelsesudvalget aflægger beretning om udvalgets arbejde. Stemmeberettigede er uddannelsessteder, der er optaget… Læs mere »

§ 5. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse med formand og otte ordinære medlemmer. Seks medlemmer vælges på generalforsamlingen. Et medlem udpeges af uddannelsesudvalget blandt medlemmerne af udvalget. Et medlem udpeges fra uddannelsesforum. To suppleanter vælges på generalforsamlingen. Uddannelsesudvalget vælger desuden en suppleant. De i alt tre suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem… Læs mere »

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden mellem 1. februar og 31. marts. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Valg af dirigent og referent. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Behandling af indkomne… Læs mere »

§ 3. Medlemskab

A. Individuelt medlemskab Som medlem optages personer, der efter en lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig karakter samt en efterfølgende erhvervserfaring inden for området af mindst tre års varighed har gennemført en psykoterapeutisk efteruddannelse med en bestået eksamen på et af foreningen godkendt psykoterapeutisk uddannelsessted. Som medlem kan i særlige… Læs mere »

§ 2. Formål

Dansk Psykoterapeutforenings formål er at sikre psykoterapeuter og deres klienters interesser. Derfor arbejder foreningen for at: samle de kvalificerede psykoterapeuter i Danmark sikre klienter og brugere tryghed i valget af psykoterapeut fastsætte faglige standarder og etiske regler for psykoterapeutisk virksomhed sikre yderligere kvalitetsudvikling af de psykoterapeutiske uddannelser og fremme forskning inden for psykoterapi øge kendskabet… Læs mere »

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Psykoterapeutforening – Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder. Foreningens hjemsted er København. Foreningen er stiftet 24. februar 1993.