FAQ Category: Vedtægter

§ 18. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves mindst to tredjedele majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med tre fjerdedele af de tilstedeværende medlemmer. Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller… Læs mere »

§ 17. Fortabelse af medlemsrettigheder

Over for et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner, herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes over for pågældende medlem. Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling.

§ 16. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske med tre måneders varsel, og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet, og udmeldelse kan alene ske til en udmeldelsesdato 30. juni eller 31. december. En udmeldelse pr. 30. juni skal være sekretariatet i hænde senest den 31. marts samme år, og en udmeldelse pr. 31. december skal… Læs mere »

§ 15. Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at forslaget vedtages af mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på en ordinær generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 14. Tegning og hæftelse

Formand og næstformand tegner i fællesskab foreningen. Formand og næstformand kan i forening meddele prokura til sekretariatet. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter.  

§ 13. Økonomi

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter.

§ 12. Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to bilagskontrollanter valgt blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen. De to bilagskontrollanter og en suppleant vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter, der har 14 dage til… Læs mere »

§ 11. Kontingent

Kontingentet for individuelt medlemskab og medlemskab for uddannelsessteder fastsættes af bestyrelsen. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage et medlem for kontingentbetaling i op til tre år uden tab af stemmeret, valgbarhed og erhvervsforsikring. Medlemmer, der er ophørt med at arbejde, betaler et årligt kontingent fastsat af… Læs mere »

§ 10. Kursusforum

Bestyrelsen indkalder repræsentanter for de lokale kursusudvalg mindst en gang om året med henblik på at koordinere og inspirere kursusaktiviteterne landet over.

§ 9. Etikudvalget

A. Formål Etikudvalget har til opgave at behandle etiksager efter foreningens regler og aflægge rapport ved foreningens årlige generalforsamlingen, foreslå vedtægtsændringer m.v.   B. Etikudvalget Etikudvalget består af formand og fire medlemmer. Formand og medlemmer vælges for fire år. Tre medlemmer vælges for fire år i det år, hvor der også er formandsvalg. To medlemmer… Læs mere »