FAQ Category: Vedtægter

§ 18. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves mindst to tredjedele majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med tre fjerdedele af de tilstedeværende medlemmer. Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller… Læs mere »

§ 17. Fortabelse af medlemsrettigheder

Over for et medlem, som bryder foreningens etiske regler eller som på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen iværksætte sanktioner, herunder udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes over for pågældende medlem. Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling.

§ 16. Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske med tre måneders varsel, og indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet, og udmeldelse kan alene ske til en udmeldelsesdato 30. juni eller 31. december. En udmeldelse pr. 30. juni skal være sekretariatet i hænde senest den 31. marts samme år, og en udmeldelse pr. 31. december skal… Læs mere »

§ 15. Vedtægtsændringer

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at forslaget vedtages af mindst to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer på en ordinær generalforsamling.
Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 14. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller dennes stedfortræder.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 13. Økonomi

Foreningens midler anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter, således at de er rentebærende.

§ 12. Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to bilagskontrollanter valgt blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen. De to bilagskontrollanter og en suppleant vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter, der har 14 dage til… Læs mere »

§ 11. Kontingent

Kontingentet for individuelt medlemskab og medlemskab for uddannelsessteder fastsættes af bestyrelsen. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage et medlem for kontingentbetaling i op til tre år uden tab af stemmeret, valgbarhed og erhvervsforsikring. Medlemmer, der er ophørt med at arbejde, betaler et årligt kontingent fastsat af… Læs mere »

§ 10. Kursusforum

Bestyrelsen indkalder repræsentanter for de lokale kursusudvalg mindst en gang om året med henblik på at koordinere og inspirere kursusaktiviteterne landet over.

§ 9. Etikudvalget

A. Formål Etikudvalget har til opgave at behandle etiksager efter foreningens regler og aflægge rapport ved foreningens årlige generalforsamlingen, foreslå vedtægtsændringer m.v.   B. Etikudvalget Etikudvalget består af formand og seks medlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for to år med tre medlemmer i lige år og fire i ulige år. Forslag til… Læs mere »