FAQ Category: Etikregler

§ 7. Faglig standard

7.1  Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening har psykoterapeuten et ansvar over for sig selv, faget, klienter, offentligheden og kollegaer for at holde sig fagligt ajour. Det gælder både almenfagligt og inden for psykoterapeutens metodeområde/speciale, gennem eksempelvis egenterapi, supervision, deltagelse i faglige kurser og uddannelse 7.2  Psykoterapeuten udbyder kun terapi, under- visning og træning inden for metoder… Læs mere »

§ 6. Forskning

6.1 Ved forskning i psykoterapi har psykoterapeuten ansvar for at undersøge og klarlægge de etiske konsekvenser, inden undersøgelsen påbegyndes. I tvivlsspørgsmål søges relevant hjælp til at afklare problematikker forud for undersøgelsen. 6.2 Psykoterapeuten er ansvarlig for, at data og materiale behandles korrekt og efter data- lovgivningens anvisninger, også af med- arbejdere, assistenter eller studerende. Således… Læs mere »

§ 5. Formidling

5.1  Psykoterapeuten er bevidst om det individuelle og samfundsmæssige etiske ansvar, der er forbundet med formidling af psykoterapi. Ansvaret omhandler alle former for formidling, annoncering, artikler, udtalelser til pressen, online medier, sociale medier etc. 5.2  Når psykoterapi som fag og ydelse præsenteres, gøres dette først og fremmest for at hjælpe klienter, studerende eller andre interessenter… Læs mere »

§ 4. Forhold til kolleger

4.1. Psykoterapeuten skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed, også i forhold til andre fag- områder. 4.2  En psykoterapeut, der bliver opmærksom på, at et medlem af Dansk Psykoterapeutforening bryder de etiske regler, har pligt til at påpege dette over for medlemmet og / eller rette henvendelse til Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg. 4.3  Psykoterapeuten er bevidst om nærliggende… Læs mere »

§ 3. Forhold til studerende

3.1 Ovenstående bestemmelser gælder også i et lærer / studerende forhold og i et supervisionsfor- hold på en uddannelse af terapeutisk karakter. 3.2  I uddannelsessammenhænge og supervisionsforhold sikrer lærer / supervisor / terapeut sig, at den studerendes / supervisandens faglige og personlige udvikling ikke vanskeliggøres af professionel rollekompleksitet. Med rollekompleksitet menes eksempelvis at samme person er… Læs mere »

§ 2. Forhold til klienten

Relationelt ansvar 2.1 Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut og det terapeutiske tillidsforhold til skade for klienten eller udnytte klientens ressourcer til egne formål eller interesser. 2.1.1 Seksuel omgang mellem psykoterapeut og klient må ikke forekomme. 2.1.2  Personlig og forretningsmæssig tilknytning til en klient, ud over den primære faglige relation, skal undgås. 2.1.3… Læs mere »

§ 1. Almene bestemmelser

1.1 Etikreglerne er bindende for alle medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening. 1.2  Psykoterapeuten skal arbejde for at fremme klien- tens personlige og psykiske udvikling og sundhed. Hensynet til og respekten for klienten går forud for psykoterapeutens personlige interesser. 1.3  Psykoterapeuten er bevidst om det individuelle og samfundsmæssige etiske ansvar, faget indebærer. Et ansvar, der omfatter, at… Læs mere »