Underretningspligt

 

Alle borgere i Danmark har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

(Serviceloven §154)

 

Som fagperson eller som offentligt ansat har du en skærpet underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt. Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særligt forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Se Ankestyrelsen: https://ast.dk/born-familie/underretninger/fagpersoners-saerlige-underretningspligt

 

Som medlem af Dansk Psykoterapeutforening er du yderligere forpligtet af foreningens etikregler, som siger at, fremkommer der oplysninger i terapien om personer under 18 år eller andre umyndige, der giver grund til at antage, at pågældende udsættes for vangrøgt, seksuelle krænkelser eller anden nedværdige behandling eller lever under forhold, der bringer pågældendes sundhed eller udvikling i fare, har terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets eller den umyndiges opholdskommune.