§ 6. Forum for psykoterapeutiske uddannelsessteder

  1. Der indkaldes til mindst to årlige medlemsmøder i uddannelsesforum. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Ved mødet i januar i ulige år er der valg af fire personer til uddannelsesudvalget. Alle vælges for to år.
  2. Formanden for uddannelsesudvalget aflægger beretning om udvalgets arbejde.
  3. Stemmeberettigede er uddannelsessteder, der er optaget som medlem af foreningen. Hvert 
uddannelsessted har én stemme. Kun individuelle medlemmer af foreningen har adgang til det 
årlige uddannelsesforummøde og er valgbare til foreningens udvalg.
  4. Uddannelsesforum drøfter konkrete og generelle tiltag på uddannelsesområdet. Uddannelsesstedernes økonomi, løn og ansættelsesforhold vedrører ikke uddannelsesforum.
  5. Uddannelsesudvalget fungerer som forretningsudvalg for uddannelsesforum. Formanden for uddannelsesudvalget er ansvarlig for indkaldelse og afvikling af det årlige forummøde.