§ 5. Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse med formand og otte ordinære medlemmer. Seks medlemmer vælges på generalforsamlingen. Et medlem udpeges af uddannelsesudvalget blandt medlemmerne af udvalget. Et medlem udpeges fra uddannelsesforum. To suppleanter vælges på generalforsamlingen. Uddannelsesudvalget vælger desuden en suppleant. De i alt tre suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøderne.
 2. Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
 3. Foreningens formand vælges af generalforsamlingen for fire år ad gangen. Kandidater til formandsposten henstilles til at melde deres kandidatur senest 30 dage før en ordinær generalforsamling og 14 dage før en ekstraordinær generalforsamling.
 4. Bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for fire år ad gangen. Tre medlemmer og en suppleant vælges på generalforsamlingen året med formandsvalg og tre medlemmer og en suppleant vælges på den mellemliggende generalforsamling. Medlemmer udpeget af uddannelsesudvalget og uddannelsesforum vælges for to år ad gangen.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger næstformand.
 6. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg med henblik på varetagelse af forskellige opgaver på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen kan derudover nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Forretningsudvalget arbejder under ansvar for bestyrelsen i henhold til den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden.
 7. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget og i dennes fravær næstformandens.
 9. Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsens møder.
 10. Bestyrelsen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, der særligt vedrører disse medlemmer.
 11. Bestyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer. Dog kan ét medlem af bestyrelsen kræve mødet lukket
 12. Fastsættelse og ændringer af honorar til formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer vedtages af generalforsamlingen.
 13. Honorar til andre politisk valgte og udvalgsmedlemmer fastsættes af bestyrelsen.