§ 3. Medlemskab

A. Individuelt medlemskab

  1. Som medlem optages personer, der efter en lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig karakter samt en efterfølgende erhvervserfaring inden for området af mindst tre års varighed har gennemført en psykoterapeutisk efteruddannelse med en bestået eksamen på et af foreningen godkendt psykoterapeutisk uddannelsessted.
  2. I særlige tilfælde og efter en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på ansøgerens alder, forudgående uddannelse og erhvervserfaring, optages personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1 for forudgående uddannelse og erhvervserfaring, men som efterfølgende har gennemført en af foreningen godkendt psykoterapeutisk efteruddannelse med en bestået eksamen.
  3. Ansøgere, der ikke har uddannelse svarende til ovenstående, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau, vil i ganske særlige tilfælde kunne optages på dispensation.

B. Medlemskabets indtrædelse

  1. Medlemskab gælder fra den dato, foreningen har truffet sin afgørelse om optagelse. Medlemskab forpligter til at overholde foreningens love og etikregler og berettiger til at benytte titlen: Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og forkortelsen MPF.

C. Psykoterapeutiske uddannelsessteder

  1. Et psykoterapeutisk uddannelsessted kan optages som medlem, såfremt det er godkendt af evaluator.
  2. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for godkendelse (herunder fortolkningsrammen for kvalitetskriterierne) i samarbejde med uddannelsesudvalget og en kvalitetskomite. Kvalitetskomiteen kommer til at bestå af repræsentanter fra ekstern evaluator, foreningens ledelse samt eksterne fagpersoner.
  3. Generalforsamlingen godkender efterfølgende reglerne, og det indarbejdes i vedtægterne.

D. Medlemsoplysninger

Foreningen vil fra foreningens medlemmer opbevare og anvende de indsendte medlemsoplysninger til faglige og medlemsmæssige formål, herunder til eventuelle etiksager. Optagelse i foreningen indebærer et samtykke fra medlemmets side til foreningen vedrørende ovennævnte brug. Oplysningerne vil blive slettet fra vores medlemsdatabase senest 12 måneder efter udtrædelse af foreningen, bortset fra etiksager og eksklusionssager, som opbevares i 5 år efter udtræden af foreningen