§ 3. Medlemskab

A. Individuelt medlemskab

  1. Som medlem optages personer, der efter en lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig karakter samt en efterfølgende erhvervserfaring inden for området af mindst tre års varighed har gennemført en psykoterapeutisk efteruddannelse med en bestået eksamen på et af foreningen godkendt psykoterapeutisk uddannelsessted.
  2. Som medlem kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på ansøgerens alder, forudgående uddannelse og erhvervserfaring, optages personer, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1 for forudgående uddannelse og erhvervserfaring, men som efterfølgende har gennemført en af foreningen godkendt psykoterapeutisk efteruddannelse med en bestået eksamen.
  3. Ansøgere, der ikke har uddannelse svarende til ovenstående, men som på anden måde har opnået et tilsvarende niveau, vil i ganske særlige tilfælde kunne optages på dispensation.

B. Medlemskabets indtrædelse

  1. Medlemskab gælder fra den dato optagelsesudvalget har truffet sin afgørelse om optagelse. Medlemskab forpligter til at overholde foreningens love og etikregler og berettiger til at benytte titlen: Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og forkortelsen MPF.

C. Psykoterapeutiske uddannelsessteder

  1. Som medlem optages de af foreningen godkendte psykoterapeutiske uddannelsessteder.
  2. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for godkendelse efter indstilling fra uddannelsesudvalget.
  3. Generalforsamlingen godkender efterfølgende reglerne, og det indarbejdes i vedtægterne.

D. Medlemsoplysninger

Som led i foreningens virke vil foreningen fra medlemmer indsamle, opbevare og anvende oplysninger om det pågældende medlem med henblik på faglige og medlemsmæssige formål samt i forbindelse med etiksager m.v. Optagelse i foreningen indebærer et samtykke fra medlemmets side til foreningen vedrørende ovennævnte brug.