§ 18. Opløsning

  1. Til foreningens opløsning kræves mindst to tredjedele majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er to tredjedele af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsen senest 30 dage efter, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med tre fjerdedele af de tilstedeværende medlemmer.
  2. Eventuel formue skal anvendes til uddannelse eller efteruddannelse af psykoterapeuter eller til humanitære formål. Endelig beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling med almindeligt flertal.