§ 12. Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to bilagskontrollanter valgt blandt de af foreningens medlemmer, der ikke er medlem af bestyrelsen. De to bilagskontrollanter og en suppleant vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet samt budget skal udsendes til medlemmerne 14 dage inden den ordinære generalforsamling.

Bilagskontrollanterne skal påtegne årsregnskabet med en stikprøvekontrol med:

  • en vurdering af forretningsgange samt om hertil hørende kontrolforanstaltninger er betryggende, herunder påse at der er foretaget uanmeldt eftersyn af beholdning i kasse og bank.
  • en vurdering af om de indtægter og udgifter, som er anført i regnskabet, er i overensstemmelse med de beslutninger, der er vedtaget på foreningens generalforsamling
  • en vurdering af, om regnskabets poster er gennemført på en økonomisk hensigtsmæssig måde
  • en vurdering af en hensigtsmæssig placering af forenings formue.

På baggrund af ovenstående skal bilagskontrollanterne indstille regnskabet til godkendelse eller forkastelse.

Foreningens regnskab revideres af ekstern revisor.