§ 9. Etikudvalget

A. Formål

Etikudvalget har til opgave at behandle etiksager efter foreningens regler og aflægge rapport ved foreningens årlige generalforsamlingen, foreslå vedtægtsændringer m.v.

 

B. Etikudvalget

 1. Etikudvalget består af formand og fire medlemmer. Formand og medlemmer vælges for fire år. Tre medlemmer vælges for fire år i det år, hvor der også er formandsvalg. To medlemmer vælges for fire år ved den mellemliggende ordinære generalforsamling.
 2. Forslag til valg til etikudvalget indsendes til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv indstille forslag til valg til udvalget. Bestyrelsen påser at de indsendte forslag opfylder de i vedtægterne opstillede betingelser og påtegner det indstillede forslag som ”godkendt” eller ”ikke godkendt”. Kun godkendte kandidater kommer til afstemning på generalforsamlingen.
 3. Herudover vælges to suppleanter for to år ad gangen, ligeledes efter bestyrelsens indstilling.
 4. Udvalget konstituerer sig selv og vælger sin formand.
 5. Etikudvalgets budget fastsættes af bestyrelsen. Etikudvalget kan indhente vurderinger fra udpegede konsulenter, fx personer med psykologisk, juridisk eller filosofisk baggrund.
 6. Foreningens bestyrelse nedsætter et udvalg til rådgivning om etiske problemstillinger fra medlemmer, studerende, klienter mv.
 7. Etikudvalget kan efter bestyrelsens godkendelse nedsætte udvalg til løsning af opgaver i relation til udvalgets arbejde.
 8. Etikudvalget arbejder sammen med foreningens sekretariatet. De berørte personer er underlagt tavshedspligt og underskriver en erklæring herom.

C. Kriterier for valg af udvalgsmedlemmer i etikudvalget

 1. Medlemmerne skal være fagligt erfarne og vidende om etiske dilemmaer.
 2. Medlemmerne skal have bred erfaring svarende til mindst seks års fuldtidsarbejde som psykoterapeut.
 3. Medlemmerne skal enten have erfaring med eller være indstillede på at lære principper for sagsbehandling og sagsprocedurer samt IT-kundskaber for at kunne tilgå og arbejde i foreningens sagsbehandlingssystemer.
 4. Medlemmerne skal samlet dække forskellige psykoterapeutiske modaliteter, traditioner og retninger.
 5. Det tilstræbes, at medlemmerne kan formulere formelle skriftlige dokumenter.
 6. Formanden for udvalget skal have erfaring med gruppeledelse.
 7. Medlemmerne må ikke samtidigt være valgt til foreningens bestyrelse.
 8. Der kan vælges suppleanter, som ikke har en længerevarende erfaring i etiske vurderinger, men som igennem deltagelse i sagsbehandling oplæres inden for udvalgets arbejde.

D. Etikudvalgets arbejde

 1. Etikudvalget arbejder selvstændigt med afgørelser i konkrete etiksager og kan ikke modtage instruktioner fra bestyrelsen vedrørende konkrete afgørelser.
 2. Etikudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, som godkendes af bestyrelsen. Etikudvalget er ansvarligt for løbende opdatering af udvalgets forretningsorden, således at den er tidssvarende og i overensstemmelse med foreningens værdier, strategi og den til enhver tid gældende lovgivning. Ændringer til forretningsorden godkendes af bestyrelsen.
 3. Etikudvalget kan af egen drift eller på foranledning af en konkret klage undersøge, om et medlem eller et uddannelsessted, der er medlem af Forum for psykoterapeutiske uddannelser, har overtrådt de etiske regler.
 4. Etikudvalget træffer afgørelse ved almindeligt stemmeflertal, efter de involverede parter har haft lejlighed til at udtale sig. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 5. Etikudvalget kan afvise klagen, udtale sin kritik, give pålæg om terapi og/eller supervision eller suspendere medlemskabet i en tidsbegrænset periode i forbindelse med pålæg om terapi og/eller supervision. Suspension af medlemskabet kan maximalt være på to år. Finder etikudvalget, at klagen bør medføre udelukkelse af foreningen, indstilles dette til bestyrelsen.
 6. Ved eksklusion af et medlem anføres på foreningens hjemmeside og i foreningens blad pågældendes navn samt hvilken etisk regel, der begrunder eksklusionen.
 7. Hvis et medlem melder sig ud af foreningen under en verserende etiksag, hvor vedkommende er indklaget, medfører dette udelukkelse af foreningen. Etiksagen færdiggøres herefter på det foreliggende grundlag.
 8. Etikudvalgets afgørelse kan, hvor der er tale om påtale, pålæg eller suspension af pågældende medlem inden 14 dage ankes til foreningens ankenævn. Ankenævnet består af 3 personer: en advokat, en etik-kyndig fra foreningen og en etikkyndig udefra med omfattende etisk praksiserfaring i denne eller beslægtede faggrupper. Foreningsmedlemmet må ikke sidde i andre udvalg i foreningen. Etikudvalget og etikpanelet indgiver forslag til besættelse af de tre poster til bestyrelsen, der foretager den endelige udpegning af ankenævnets medlemmer.Første sagsbehandling ved ankesag sker hos udvalgt advokat, der skønner, om der er mangler i sagsbehandlingen (procedure) i hvilket tilfælde dette skal rettes. Ligeledes kan advokaten pålægge etikudvalget at genoptage sagen, hvis der er opstået nye væsentlige informationer i sagen. Klager får mulighed for at klage over procedure, mens indklagede kan klage over både procedure og sagens afgørelse. Ankenævnet kan både skærpe og svække Etikudvalgets afgørelse og pålæg.
 9. Etikudvalget tegner foreningen vedrørende psykoterapeutisk etik og kan af egen drift eller efter anmodning afgive udtalelse vedrørende konkrete eller principielle spørgsmål. Forslag til ændringer i de etiske regler forelægges bestyrelsen, der afgiver indstilling til den følgende generalforsamling. Etikudvalget er forpligtet til løbende at holde bestyrelsen orienteret om udvalgets arbejde.
 10. Etikudvalgets formand aflægger beretning til generalforsamlingen for årets arbejde. Konkrete afgørelser omtales med respekt for tavshedspligten.
 11. Bestyrelsen kan beslutte et honorar til etikudvalget.