Generalforsamling 2018

Dansk Psykoterapeutforenings generalforsamling finder i år sted:

Lørdag den 3. marts
Vejle Center Hotel
Willy Sørensens Plads 3
7100 Vejle

 

Program

Kl. 10.30 – 11.00   Ankomst og kaffe
Kl. 11.00 – 12.30   Oplæg ved Peter Vuust: “Musik på recept med fokus på psykoterapeuter”
Kl. 12.30 – 13.30   Frokost
Kl. 13.30 – 14.00   Registrering af deltagere til generalforsamlingen
Kl. 14.00 – 18.00   Generalforsamling

 

Login på Medlemsområdet for at se den detaljerede dagsorden for selve generalforsamlingen, beretninger fra foreningen og udvalgene mm.

 

Tilmelding

For at deltage til selve generalforsamlingen behøver du ikke at være tilmeldt, men blot møde op senest kl. 13.30 til registrering.

Hvis du ønsker at deltage om formiddagen og til frokost, skal du tilmelde dig generalforsamlingen 2018 ved at sende en mail til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest: 16. februar 2018 

Ved tilmelding skal du angive medlemsnummer, navn samt mail, og svare på om du deltager i følgende:

  • Formiddag. Inkl. morgenkaffe/te, som foreningen betaler.
  • Frokost. Frokosten betaler du selv. Den koster kr. 240,- inkl. 1 vand.
  • Generalforsamling. Inkl. eftermiddagskaffe/te og kage, som foreningen betaler

 

Stemmeberettigelse
Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er fremmødte individuelle medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som har betalt kontingent.
Studiemedlemmer og passive medlemmer er velkomne til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

 

Forslag fra medlemmer
Hvis medlemmer har forslag, de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de – i henhold til vedtægterne – være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Det vil sige senest lørdag den 10. februar 2018. Forslag indsendes til sekretariatet på kontakt@dpfo.dk.

 

Valg til bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen
Der skal på generalforsamlingen vælges tre medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter. En suppleant skal vælges for 1 år og en anden for 2 år. Man kan i henhold til vedtægterne stille op til bestyrelsen på selve generalforsamlingen. Såfremt man ønsker at stille op, kan man dog også meddele foreningen det inden generalforsamlingen.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen og gerne vil præsentere dig kort i et nyhedsbrev og på hjemmesiden, kontakt os da på kontakt@dpfo.dk for yderligere information.

Kandidater på valg til bestyrelsen:

Lone Carmel

Kim Dannevang Matzen

Lene Alsbæk Nielsen

Michael Freudendal

Mary á Argjaboda

 

Valg til foreningens udvalg
Ved generalforsamlingen den 3. marts 2018 skal der bl.a. vælges repræsentanter til følgende udvalg i foreningen.

Etikudvalget
Etikudvalget har til opgave at behandle etiksager efter foreningens regler og aflægge rapport ved foreningens årlige generalforsamlingen, foreslå vedtægtsændringer m.v.

I år er der tre medlemmer og to suppleanter på valg. Tre af de nuværende medlemmer, der er på valg, ønsker genvalg. Det samme gør en suppleant. Såfremt disse genvælges, skal alene en ny suppleant vælges.

Alle medlemmer, der lever op til de kriterier for udvalgsmedlemmerne, der fremgår af vedtægterne, kan stille op til etikudvalget. Såfremt man ønsker at stille op til udvalget, skal man indsende en ansøgning til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. Dvs. senest den 3. februar 2018. Krav til ansøgere fremgår af foreningens vedtægter. Ansøgninger fremsendes til kontakt@dpfo.dk

Optagelsesudvalget
Optagelsesudvalget behandler ansøgningerne fra de ansøgere, der søger om medlemskab.
Der skal vælges et medlem og en suppleant til Optagelsesudvalget på generalforsamlingen

Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget tager stilling til konkrete uddannelsesspørgsmål vedrørende de psykoterapeutiske uddannelser og har en vejledende funktion i forhold til foreningens bestyrelse og udvalg. Udvalget indkalder til de årlige møder i Forum for Uddannelse.
Der skal vælges et medlem til Uddannelsesudvalget på generalforsamlingen.