Vil du være en del af foreningens nye honorarkomité?

|

Kategorier

Nyhed, Nyt fra foreningen

Dansk Psykoterapeutforening søger lige nu tre psykoterapeuter MPF, der har lyst til at være en del af foreningens nye honorarkomité. Komiteen har til opgave at gennemgå og fastlægge forslag til honorarerne for de honorerede politikere i foreningen forud for generalforsamlingen i 2023.

 

 

På generalforsamlingen i 2021 blev det besluttet at nedsætte en honorarkomité, der skal komme med et oplæg til honorering af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer samt en struktur for aflønning af andre udvalg på generalforsamlingen 2023. Baggrunden for beslutningen var, at de honorarer, der ydes til foreningens politikere, til enhver tid skal være tidssvarende. Senest er honorarerne drøftet på generalforsamlingen i 2016, hvorfor det er på høje tid at få kigget på det igen.

Derfor søger foreningen nu tre psykoterapeuter MPF, der har lyst til at bidrage til dette vigtige arbejde. Udover de tre medlemmer består honorarkomiteen af en formand, som er en ekstern med ekspertise inden for området.

Med nedsættelse af honorarkomiteen sikres det, at drøftelser om honoreringen hviler på et ”armslængde-princip”, således at de honorerede politikere ikke selv har direkte indflydelse på fastsættelsen af honorarerne. Det er ifølge Dansk Psykoterapeutforenings vedtægter generalforsamlingen, der fastsætter honorarerne.

 

Der er 2 forudsætninger, man skal opfylde for at være med i komiteen:

  • Man skal være medlem af Dansk Psykoterapeutforening
  • Man må ikke allerede varetage en politisk post i DPFO (dvs. sidde i bestyrelse, etikudvalg, kursusudvalg eller kvalitetskomité el.lign.)

 

Hvad består arbejdet i?

Honorarkomiteens arbejde forventes at gå i gang inden sommeren 2022 og forventes afsluttet inden årets udgang. Komiteen skal meddele sekretariatet sine forslag, så medlemmerne kan tage stilling til dem på generalforsamlingen i marts 2023.

Komiteen mødes 2-3 gange i løbet af året og har konkret til opgave at:

  • Fremsætte forslag til hvem i foreningen, der kan oppebære honorar
  • Gennemgå og fastlægge forslag til honorarerne for politikere i DPFO
  • Fremsætte forslag til, om foreningen fremadrettet skal kunne aflønne ad-hoc-udvalg i foreningen og nogle bud på kriterier og niveauer for dette

Foreningens bestyrelse har fastlagt rammerne for udvalgets arbejde. Reglerne kan læses i kommissoriet.

 

Deltagelsen i udvalget er ikke honoreret, men du vil få tilbudt at deltage gratis i et af foreningens 2-dageskurser efter eget valg. Du vil få dækket alle rejseomkostninger, og foreningen sørger for mødeforplejning og stiller mødelokaler til rådighed for udvalget. Foreningens sekretariatschef er sekretær for komitéen og bistår komitéen med udarbejdelse af de nødvendige beregninger mm.

Send en kort motiveret ansøgning senest mandag d. 24. maj 2022 til kontakt@dpfo.dk

 

Hvis der er flere kandidater, der opfylder kriterierne, end der er pladser, afgøres det ved lodtrækning, hvem der får plads i udvalget. Hvis der ikke er flere kandidater, end der er pladser, afgøres det umiddelbart efter den 24. maj 2022 og arbejdet forventes igangsat i efter påske 2022.

 

Har du brug for mere information?

Hvis du vil høre mere om komitéen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Vibeke Lubanski på vl@dpfo.dk eller tlf. 71960633