Sådan kommunikerer du korrekt om din psykoterapeutiske uddannelse

 

I Dansk Psykoterapeutforening støder vi ind imellem på medlemmer, der på deres hjemmeside og andre steder skriver ukorrekte oplysninger om deres psykoterapeutiske uddannelse. Nogle skriver fx, at deres uddannelse er ”statsanerkendt”. Derfor vil vi her præcisere, hvordan du sikrer dig, at du kommunikerer korrekt om din psykoterapeutuddannelse til klienter og omverdenen generelt.

De private psykoterapeutuddannelser, der er godkendt af foreningen, er ikke ”statsanerkendt”, ”ministerielt godkendt”, ”offentlig godkendt”, ”kvalitetssikret af ministerierne” eller lignende.

Som medlem af foreningen må du kalde dig ”Psykoterapeut MPF” og ”eksamineret psykoterapeut”. Hvis du i din kommunikation af din uddannelsesbaggrund vil nævne, at din uddannelse er på et vist niveau, henstiller vi til, at du skriver ”[Institutnavn] er evalueret og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening”.

Hvis du skriver ukorrekte oplysninger og eksempelvis anvender ”statsanerkendt psykoterapeutuddannelse” og dette kommer foreningen for øre, kan du forvente, at administrationen vil rette henvendelse til dig og bede om ændring.

 

Baggrunden for evaluering og godkendelse af psykoterapeutuddannelser i Dansk Psykoterapeutforening

I 2004 nedsatte Social-, Indenrigs-, Undervisnings- og Sundhedsministerierne en gruppe der udarbejdede et oplæg til hvad en psykoterapeutuddannelse som minimum bør indeholde. I dette oplæg findes 12 kriterier som ministerierne påpeger bør inddrages i en psykoterapeutuddannelse.

Læs oplægget om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut her.

De 12 kriterier er efterfølgende blevet anvendt af Dansk Psykoterapeutforening til at skabe en evaluering af de psykoterapeutiske uddannelser. Således kunne psykoterapeutuddannelser fra 2007 ansøge om at blive evalueret og ved positivt udfald blive godkendt og anbefalet af Dansk Psykoterapeutforening. Evalueringen foretages i øjeblikket af konsulentvirksomheden Reflektor på baggrund af de 12 kriterier og foreningens fortolkningsramme til de 12 kriterier. Evalueringen foregår dermed i øjeblikket i privat regi.

Evalueringen skal forstås som en kvalitetssikring, hvor de evaluererede uddannelsessteder dels skal evalueres hvert 4. år og dels re-evalueres, hvis der sker større ændringer inden for de 4 år. Således er der større garanti for, at de evaluerede uddannelsessteder lever op til de krav, der er opstillet. For at en uddannelse kan blive godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, skal den være evalueret af Reflektor.

Det er dog helt frivilligt, om et uddannelsessted vil lade sig evaluere eller ej. Da evalueringen foregår i privat regi, kan den ikke anses som autorisation eller lignende. Derfor er der ikke tale om en statsgodkendelse, en offentlig blåstempling eller en ministeriel godkendelse. Psykoterapeutiske uddannelsessteder, der er evalueret af Reflektor og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, kan man regne med lever op til en række minimumskrav hvad angår teori, metode og uddannelseslængde, når de uddanner psykoterapeuter.

En del af etikreglerne

At være medlem af Dansk Psykoterapeutforening betyder, at du via dit medlemskab forpligter dig til at overholde foreningens etikregler.

I foreningens etikregler §5.4 fremgår at ”Psykoterapeuten beskriver psykoterapi som fag og tilbyder terapi, produkter og uddannelser så tydeligt og objektivt som muligt. Overfladisk, urigtig, sensationspræget eller overdreven kommunikation undgås.” Heri forstås også formidling om psykoterapeutuddannelsens status i samfundet. Således vil en kontinuerlig urigtig kommunikation om psykoterapeutuddannelse kunne forstås som et brud med etikreglerne i foreningen.

Der henstilles endvidere til, at uddannelsesstederne er agtsomme i kommunikationen til studerende om dette, så studerende er bekendte med status af psykoterapeutuddannelser godkendt af Dansk Psykoterapeutforening ved både start og afslutning af deres uddannelse.