Formandskandidaternes svar på indkomne spørgsmål – del 1

Formandskandidaterne Pia Clementsen (tv) og Lene Alsbæk Nielsen (th)

 

De to formandskandidater Pia Clementsen og Lene Alsbæk Nielsen har modtaget flere spørgsmål fra medlemmerne. Her kan du læse deres svar på nogle af spørgsmålene. Flere spørgsmål og svar kommer senere.

 

Spørgsmål 1

Hvor mener du, Dansk Psykoterapeutforening står i dag?
Hvad vil du arbejde for at videreføre, og hvad skal omdannes?
Hvordan vil du arbejde på at skabe en foreningskultur med tillid, loyalitet og god tone?
Hvad tænker du om at skulle lede så mangfoldig en skare, som psykoterapeuterne er?

 

 

Svar fra Pia Clementsen:

 

Kære Kollega,

Tak for dine engagerede spørgsmål, som jeg skal prøve at besvare så grundigt, som pladsen her tillader.

Du spørger bl.a. om min holdning til det bestående. De skibe, der er blevet sat i søen, de sidste år, har jeg jo selv haft en stor andel i at bygge og hvis noget fungerer godt, ser jeg ingen grund til at ændre det.

Der, hvor jeg ser opgaverne lige nu, er at komme videre i processen mod anerkendelse – og her er der flere veje, vi skal gå. Både internt i foreningen og udadtil. Vi skal blive tydeligere for os selv – finde vores professions identitet og vores værdier. Vi skal blive tydeligere i samfundet på flere platforme og blive en stemme, verden omkring os lytter til. Den opgave vil jeg engagere mig dybt i.

Dit spørgsmål om, hvordan jeg vil arbejde på at skabe en foreningskultur med tilllid, loyalitet og god tone: Tillid er jo noget, man skal gøre sig fortjent til. Åbenhed, gennemsigtighed og demokratiske processer er væsentligt for mig – og ikke mindst at vi lytter til hinanden!

Jeg har erfaring med ledelse i mange sammenhænge og stor diversitet. Jeg har en ledelsesstil, hvor konflikterne håndteres og uenigheder bruges som konstruktive bidrag til, at alle bliver klogere. Vi skal have en demokratisk, fagpolitisk arbejdende bestyrelse med en formand, der styrer processerne, så medlemmernes interesser er i fokus og målene fastholdes. Mål, som vi alle gennem dialog er med til at sætte.

Med venlig hilsen
Pia Clementsen

 

 

 

Svar fra Lene Alsbæk Nielsen:

 

Foreningen står et spændende og krævende sted. Vi skal bruge det bedste fra vores historik, erkende vores ståsted og arbejde målrettet mod at definere en strategi der vil synliggøre vores fagfelt og ydelser på en måde, der sætter den i spil i samfundet.

Vores foreningsarbejde skal anerkendes og styrkes i demokratiets og dialogens navn; jeg vil gerne at vi alle ranker vores ryg og behandler hinanden med største respekt – også når vi er uenige.

Jeg vil gå forrest med tillid, loyalitet og god tone. Jeg fordrer også af mine kolleger; alle i foreningen, at de gør det samme – hvis jeg møder noget jeg ikke forstår eller kan tolke som andet, vil jeg spørge til det. Det er menneskeligt at fejle.  En god intention kan resultere i noget rod. Det er en af vores vigtige opgaver at sætte en proces i gang, hvorunder alle der bærer på uforløste dilemmaer eller uenigheder, får mulighed for at give udtryk for deres holdning og blive hørt. En lige så vigtig opgave er ikke at hænge fast i endeløs dialog, men vurdere alle input, drage en slutning og bevæge sig videre, for at arbejde for nye resultater til fælles glæde.

Jeg vil glæde mig over at lede den mangfoldige skare. Det har om noget været dét jeg elskede at arbejde med og lede under min tid i Dansk Standard. Det er en af vores store styrker, og samtidig en svaghed, når vores faglige profil ikke står skarpt. Det glæder jeg mig til at arbejde med.

 

 

 

Spørgsmål 2

Hvor ser du os psykoterapeuter MPF´er i forhold til standarder, akkrediteringer og certificeringer? Er det noget vi/foreningen skal arbejde os hen imod? I fald, hvordan? Og hvis ikke, hvorfor ikke? Hvad er din holdning?

 

 

Svar fra Pia Clementsen:

 

Kære Kollega,

Godt spørgsmål! På et tidspunkt var vi godt i gang med et oplæg til akkreditering og certificering. Af grunde jeg ikke kender, blev arbejdet ikke færdiggjort. Jeg tænker, at certificering kan være en af de veje, vi skal gå for at opnå den anerkendelse, vi alle rigtig gerne vil have. Det er derfor en af mine planer, at genoptage dette arbejde. Vi skal arbejde på det, der f.eks. kan føre frem til at titlen Psykoterapeut bliver beskyttet. Det stiller bestemte faglige krav, vi som forening skal gå front med. Vi skal tydeligt have defineret vores kvaliteter og hvad vi står for – bl.a. det, jeg ovenfor kalder professionsidentitet. Et arbejde, der kun kan gå for langsomt og som jeg gerne sætter mig i spidsen for.

Med venlig hilsen
Pia Clementsen

 

 

 

Svar fra Lene Alsbæk Nielsen:

 

Der er ikke noget enkelt svar til dette spørgsmål. Jeg har arbejdet med dette område i ni år i Dansk Standard, hvor jeg har været ansvarlig for den samlede udvikling af servicestandarder – alt, der ikke er et fysisk produkt.

En standard skabes for at skabe klarhed og sikre kvalitet: hvad er det vi kan, og hvordan gør vi dette?

En standard kan skabes udelukkende med dette for øje, eller med certificering/akkreditering for øje, således at man på denne måde har mulighed for at blive ’blåstemplet’ i et ugennemsigtigt marked. Standarden er til for institutter, terapeuter samt købere af terapi, fx borgere, myndigheder, foreninger, erhvervsliv. Den stærkeste standard skabes med repræsentanter fra disse forskellige grupperinger om bordet, og mange gange også med repræsentanter fra andre fagfelter, med henblik på at skabe et klart defineret, solidt og kvalitetsorienteret produkt.

Vi har et sæt kvalitetskriterier i dag, som institutterne evalueres efter. Svagheden i dette er at det er os selv, der forholder os til at vedligeholde disse. Det vil klart være en måde at styrke vores position, ikke blot at kvalitetsstemple os selv, og at arbejde med krav til færdiguddannede psykoterapeuter i relation til fx supervision, efteruddannelse og egenterapi.

Et fyldestgørende svar kræver en omhyggelig undersøgelse, og her er der erfaringer fra det pågående europæiske standardiseringsarbejde, som vi kan skæve til. Når vi foretager vores vurdering og valg, er det vigtigt at have for øje både at værne om diversiteten i vores fagfelt, samt at styrke et enkelt, klart og stærkt budskab.

 

 

Spørgsmål 3

Spørgsmål til formandskandidat Lene Alsbæk Nielsen:

 

Da jeg går ud fra, at du som konstitueret formand, har et ansvar for dagsorden og forslag til forretningsorden til den kommende generalforsamling, har jeg følgende spørgsmål: 

Hvordan kan det være at man vil forhindre en debat af bestyrelsens beretning og regnskabet? 

Ud fra dagsoden kan jeg se at man kan stille spørgsmål og komme med kommentarer til udvalgenes beretninger, men ikke til bestyrelsens. 

Af forslaget til forretningsordnen kan jeg se at beretningen skal stilles til afstemning. 

Jeg forstår ikke hvordan man kan sætte en beretning til afstemning, der ikke har været lejlighed til spørgsmål til og debat om? 

Ligeledes fremgår det heller ikke at der kan stilles spørgsmål eller kommentarer til regnskabet.

Passer det sammen med din opfattelse af demokrati?

 

 

Svar fra Lene Alsbæk Nielsen:

Tak for dit input. Hvis du er i tvivl, kan der være andre, der også er det. Vi har forkortet formuleringen af punkt 3.b, således at den nu lyder: Skriftlige beretninger fra: bestyrelsen, etikudvalget, optagelsesudvalget, kursusudvalgene og uddannelsesudvalget.

Vi ønsker naturligvis at sikre en god, nuanceret dialog og debat – også af bestyrelsens beretning og af regnskabet.

Der er selvfølgelig afsat tid til spørgsmål og kommentarer til beretningen.

Og lige så selvfølgeligt kan der stilles spørgsmål til regnskabet.